V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (7.5.2020)

mask-4964590_1280.png

Vláda odsouhlasila návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení. Připomínám, že Hospodářská komora od počátku této krize požadovala, aby vláda ulevila firmám v jejich cash flow, tento náš požadavek je součástí aktuálního Dvacatera. Vláda navrhuje odklad splatnosti tří měsíčních plateb splatných v červnu, červenci a srpnu. Dobrou zprávou je, že o záměru odložit platbu odvodu nebude nutné informovat okresní správu sociálního zabezpečení. Odložené částky musí být zaplaceny do 20. října (škoda, že neprošel původní návrh MPSV 20. listopadu). Ovšem tato úleva nebude zadarmo – zaměstnavatel bude za dobu odkladu platit penále v roční úrokové sazbě 4 %. S takovým parametrem nesouhlasím, nevidím důvod, proč by stát měl firmy, obzvlášť v této krizi, penalizovat.  Součástí původního návrhu z dílny MPSV bylo i snížení odvodu sociálního pojistného na jednu pětinu jeho standardní výše. O alespoň částečném promíjení pojistných odvodů v Hospodářské komoře hovoříme od samého počátku. Přechodné snížení odvodu pro postižené firmy by bylo jen jiným technickým řešením téhož. Bez ohledu na možné dílčí výhrady (ty by se daly jistě ošetřit) se ministerský návrh ubíral správným směrem, bohužel však nepřežil schůzi vlády. Téma promíjení nebo přechodného snížení pojistných odvodů nicméně budu otevírat při každém setkání se členy vlády jako efektivní opatření ke zmírnění těžkého dopadu vládních koronavirových restrikcí na cash flow firem.

Vláda rovněž posvětila Ministerstvu průmyslu a obchodu zvýšení dotace v programu Ošetřovné pro OSVČ na 500 Kč za jeden den podpory.

Ministr průmyslu a obchodu vládu informoval o jím připravovaném programu COVID – NÁJEMNÉ. Program by zavedl možnost 50% podílu státu na hrazení nájemného za období od 12. března do 30. června, pokud sám pronajímatel po dohodě s nájemcem sleví z nájemného 30 % a nájemce uhradí 20 % (původního) nájemného. Administrací programu by se měl zabývat resort MPO. Doufáme, že bude mít dost kapacit, protože my jako Komora včetně našich regionálních složek bychom se asi také dokázali na funkčním provozu takového dotačního programu podílet. Podobně jako se angažujeme v náboru kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců nebo při výběru mýta. K diskusi jsou některé parametry zamýšleného programu. Existují například situace, kdy je sjednáno nájemné na nákladové úrovni nebo jen těsně nad ní, a tehdy je sporné tlačit ke snížení nájemného pod tuto minimální úroveň. Určitě by bylo možné – podobně jako v případu odstupňovaného snižování pojistného – uvažovat o určitém státním příspěvku na nájemné i v situaci, kdy se pronajímatel s nájemníkem dohodnou na rozumném, ekonomicky odůvodněném snížení nájemného o méně než 30 %.

Vláda také na svém jednání rozhodla, že s účinností od 11. května 2020 dojde ke spuštění některých částí programů ekonomické migrace. Společně s Programem klíčový a vědecký personál, Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bude možné v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro středně kvalifikované v 1. fázi žádat o pracovníky spadající pod sociální služby. Stejně tak bude blíže určeno na webových stránkách MZV, ze kterých zemí bude možné získat zahraniční pracovníky. Veškeré pozitivní postupy týkající se znovu otevření projektových možností, jak získat nové pracovníky z třetích zemí, využití sezónních pracovníků, závisí však na epidemiologické situaci zdrojové země. Pro zajištění co nejvíce možné informovanosti o aktuálním stavu a případných dalších postupech se HK ČR rozhodla realizovat dne 12. května webinář s účastí zástupců jednotlivých resortů, kteří situaci monitorují a vyjednávají podmínky s epidemiologickými pracovníky. Více informací včetně přihlášení na webinář naleznete zde.

V návaznosti na výše uvedené aktivity k podpoře zahraniční migrace jsem vyzval ke spolupráci dopisem a tiskovou zprávou vládní představitele příslušných ministerstev (MPSV, MZV, MPO a MV). Tuto iniciativu Hospodářské komory podpořila široká škála podnikatelské veřejnosti. Jsme připraveni jednat o postupech a možnostech v alternativních řešeních. Například určit bezpečnou zemi, počet pracovníků, oborové zaměření, dopravu do ČR, aj. tak, aby vše bylo v souladu s bezpečnostními podmínkami státu a dodržení epidemiologických požadavků.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR