V. Dlouhý: dnešní aktuality o dopadech vládních opatřeních na podnikatele (6.4.2020)

509washing-hands-4940148_1280.jpg
V návaznosti na dnešní dění ohledně dalších plánovaných opatření vlády kvůli šíření COVID-19 si vám dovoluji zaslat aktuální informace o aktivitách Hospodářské komory ČR ve vztahu k podnikatelům.
·        Hospodářská komora před zahájením plenárních schůzí poslanecké sněmovny pravidelně zasílá poslancům doporučení ohledně hlasování o zákonech, které podstatným způsobem regulují podnikatelské prostředí. Ve stavu legislativní nouze bude zítra (7. dubna) sněmovna jednat o řadě vládních návrhů předkládaných v souvislosti s důsledky pandemie. Tentokrát jsme se s ohledem na kritické připomínky z řad členské základny vyjádřili ke dvěma návrhům:
·        V případě návrhu zákona o kompenzačním bonusu HK ČR podpoří každou změnu, která podstatně nezvýší administrativu opravňující žadatele o bonus a bude přitom znamenat, že kompenzace bude dostupná širšímu okruhu osob, které jsou opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií zasaženy.
·        Pokud jde o návrh zákona regulující problematiku nájmu prostor sloužících podnikání, máme zásadní výhrady. Rozumíme  snaze vlády pomoci podnikatelům, kteří se mohou z důvodu aktuální situace dostat do finančních obtíží, avšak způsob, jakým je pomoc zamýšlena bude mít relativně kladný dopad pouze na ty podnikatele, kteří se nacházejí v pozici nájemců. Situaci podnikatelů, kteří prostory pronajímají, může návrh ve vládou navrhovaném znění fakticky jen zhoršit, protože na jejich cash-flow návrh bez jakékoli kompenzace přenáší nároky vzniklé situace. Ovšem i pomoc zamýšlená podnikatelům – nájemcům je diskutabilní: ve skutečnosti se jejich problém jen odsouvá v čase a dluhy se návrhem případně jen navyšují o možné úročení a sankce související s existencí prodlení s úhradou nájemného. Hospodářská komora proto zastává stanovisko, že by návrh šitý horkou jehlou měla Poslanecká sněmovna korigovat tak, aby pronajímatelé, kteří budou výpadkem v příjmech z nájemného postiženi nejvíc, obdrželi od státu nějakou kompenzaci. Pokud by se nepodařilo nalézt kompromis ohledně zakotvení kompenzací pro pronajímatele a hrozilo by uzákonění návrhu v původní vládní podobě, je lepší úpravu vůbec nepřijímat a po přepracování ji předložit sněmovně k opětovnému projednání. 
Vláda rovněž schválila návrh legislativní úpravy, kterou vyjde vstříc jednou z nejvíce zasažených oborů podnikání – cestovnímu ruchu. Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s odjezdem do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty. S určitými výjimkami jen pokud klienti poukaz do 31. srpna příštího roku poukaz nevyčerpají, cestovní kanceláře jim budou muset vrátit peníze.
Dále jsme vládu požádali, aby formulovala jasná pravidla, která budou platit pro všechny otevřené obchody i služby a nebudou se chaoticky měnit a doplňovat. Zároveň jsme varovali před přijímáním opatření, která nejsou v denním provozu aplikovatelná či jen způsobují další problémy, jako jsou opatření kalkulující s průměrem osob na m2 plochy, měření teploty lidem při vstupu do prodejen, postupné vpouštění do obchodů, omezování prodejní doby či uzavření prodejen v některé dny v týdnu, neboť všechna tato opatření pouze vytvářejí situace, které jsou v rozporu se snahou zabránit shlukování a prodlužování pobytu v obchodech.
Náš návrh obsahuje tři vlny postupného otevírání obchodů a uvolňování služeb. Jsme připraveni s vládou jednat o dalším zpřesnění i navržených opatřeních. Celý návrh si můžete přečíst zde.
Hospodářská komora dnes spustila ve spolupráci se svými technologickými partnery iniciativu PODEJTO ZA MĚ. Ta umožní živnostníkům a podnikatelům elektronickou formu žádosti či podání vůči úřadům, ale i například vůči bankám. Jedná se nový koncept zjednodušující běžnou praxi, tedy, že právní jednání vede za žadatele zmocněnec. Je zde řada advokátů, účetních, daňových poradců, ale i přátel či rodinných příslušníků, kteří mají datovou schránku a vědí, jak s ní zacházet.
Iniciativa je odpovědí na situaci, kdy se objevuje celá řada nových práv, jež mohou živnostníci či podnikatelé využít, o která však musí žádat. Značná část živnostníků bohužel datovou schránku nemá a musí s těmito žádostmi chodit na úřady. To vše v době, kdy úřady jsou personálně oslabené a je snaha, aby své záležitosti vyřizovali elektronicky, tedy bezkontaktně. Abychom právě těmto opakovaným návštěvám úřadů, frustraci a zklamání předešli, vytvořili jsme PODEJTO ZA MĚ. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/podejtozame/.
Dále jsme publikovali otevřený dopis Asociace prádelen a čistíren ČR s žádostí o zařazení služeb prádelen do kritické infrastruktury.
Podněty ze strany našich začleněných společenstev pravidelně postupujeme vládním činitelům i krizovému štábu MPO.