Uplatnění slev na dani z příjmů fyzických osob za rok 2014

12. 2. 2015

Dobrodiní slev na dani z příjmů fyzických osob využijeme i za zdaňovací období roku 2014 s několika změnami - tentokrát ve prospěch daňového poplatníka.

 Zákon o daních z příjmů umožňuje za toto  období snížit hodnotu vypočtené daně z příjmů fyzických osob takto:
- o 24 840 korun ročně podle  ustanovení o základní slevě  na poplatníka,
- o 24 840 korun ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti s ročním  příjmem nepřevyšujícím 68 000 Kč. Částka slevy se zvýší na dvojnásobek (49 680 korun) v případě, že manželka (manžel) je držitelem průkazu ZTP/P,
- o 2 520 korun ročně v případě pobírání důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
- o  5 040 korun při pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně,
- o 16 140 korun ročně pro držitele průkazu ZTP/P
- o 4 020 korun ročně pro poplatníky, kteří se soustavně připravují studiem nebo předepsaným výcvikem na budoucí povolání do dovršení 26 let věku nebo do dovršení 28 let věku u studentů v doktorském studijním programu,
- o výši výdajů, které poplatník v daném zdaňovacím období prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy maximálně do výše 8 500 Kč.

Nárok na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 24 840 korun podle nálezů Ústavního soudu opět náleží poplatníkům pobírajícím důchod a byl jim přiznán se zpětnou platností i za zdaňovací období roku 2013.
V daňovém přiznání za rok 2014  poprvé uplatníme i novou daňovou slevu za umístění  dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
 Základní sleva na dani  se bez závislosti  na druhu  příjmu a době jeho pobírání v příslušném období jako jediná daňová sleva uplatňuje vždy v nezkrácené výši. Platí to i v případech, kdy např. pracovní poměr v důsledku nemoci, studia, pobytu v zahraničí, odchodu do důchodu, ztráty zaměstnání apod., netrval po celé zdaňovací období. 
Ostatní slevy se mohou uplatnit ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. 
 


        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce