Termín povinného oznámení příjmů osvobozených od daně se blíží

12. 2. 2016

Podle ustanovení zákona o daních z příjmů uvádějí poplatníci daně z příjmů fyzických osob v daňových přiznáních úhrnnou výši všech svých příjmů podléhajících dani z příjmů a z těchto příjmů odvádějí daň.

Správci daně tudíž nemají přehled o příjmech od daně z příjmů osvobozených, které se v žádné evidenci neobjevují, ačkoliv  se  v některých případech jedná o příjmy vřádech miliónů i miliard  korun.Často se tak vyskytují situace, kdy někdo vlastní a dále pořizuje značné majetkové hodnoty, aniž by oficiálně vykazoval zdroj svých příjmů a státu odváděl přiměřené daně. Nejčastěji se jedná o příjmy plynoucí z nabytí majetku dědictvím, darováním, opříjmy dosažené při prodejích od daně z příjmů osvobozených nemovitostí, podílů na obchodních společnostech, uměleckých předmětů, automobilů, lodí, letadel a jiných movitých věcí v osobním vlastnictví, výher.
S účinností od 1. ledna 2015 proto nový paragraf 38v zavádí pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob povinnost oznámit správci daně příjem od daně osvobozený, pokud jeho výše za zdaňovací období v němž příjem obdržel přesáhne 5 000 000 Kč. Tuto povinnost musí splnit do konce lhůty pro podání daňového přiznání, nejpozději do pátku 1. dubna 2016, v případě plné moci udělené daňovému poradci do 1. července 2016
Ministerstvo financí k tomuto účelu vydalo nepovinný tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona“. V tiskopise se vyplní
a) rodné číslo,
b) výše osvobozeného příjmu,
c) zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozen,
d) popis okolností nabytí příjmu,
e) datum, kdy příjem vznikl.
Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob se vztahuje na všechny osvobozené příjmy uvedené v textu zákona o daních z příjmů v paragrafech 4, 4a, 6 a 10, přijaté od 1. ledna 2015.
Oznamovací povinnost se však nevztahuje na příjmy, o nichž může správce daně příslušné údaje zjistit z rejstříku či evidencí, do kterých má přístup.  
Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámení ve výše uvedeném rozsahu a termínu podá jeden z manželů.
Nedodržení zákonem stanovené oznamovací povinnosti bude po zásluze potrestáno pokutou, jejíž výše může dosáhnout až 15% hodnoty neoznámeného příjmu.

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce