Stárnutí populace: jak zaměstnat 55+?

29. 10. 2014

Cílem Projektu(ne)stárneme! – „Dopady demografických změn“ je vyvolání celospolečenské diskuse nad otázkou, jak se vyrovnat s aktuálním stárnutím populace a jak lze tento trend využít i ve prospěch společnosti.V květnu proběhla první panelová diskuse „Stárnutí populace: Ekonomická hrozba, nebo nové podnikatelské příležitosti?“. Na 11. listopadu je naplánováno promítání tematického filmu a následná diskuse v Poslanecké sněmovně PČR.

STÁRNUTÍ POPULACE: JAK ZAMĚSTNAT 55+?

Praha, úterý, 11. listopadu 2014

Stárnutí populace je demografický fakt, který v budoucnu přinese další nárůst zaměstnanců starších 55 let. Bohužel již nyní se tato věková kategorie setkává v zaměstnání s určitou mírou diskriminace a její nezaměstnanost i nezaměstnatelnost narůstá. Zároveň se s ohledem na prodlužující se věk, lepší zdravotní kondici obyvatelstva a s ohledem na ekonomickou situaci objevují logické tlaky na zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu.
Jak je možné vytvořit pracovní místa pro rostoucí počet občanů v kategorii 55+? Jak se firmy i stát vyrovnávají se vzrůstajícím počtem starších pracovníků? Například ve Finsku se podařilo spojit změnu důchodového systému s posílením politiky zaměstnanosti a podporou pracovní schopnosti stárnoucí generace. Stárnutí populace není jenom hrozbou, ale i příležitostí za předpokladu, že se naň společnost předem připraví. Jak dokazuje Adair Turner v analýze pro World Economic Forum, prodlužovaní délky života a stárnutí populace může přispívat ke stabilizaci společností. Naopak, mladé společnosti se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí a frustrovanou mládeží.
Smyslem akce by mělo být kromě vyvolání diskuse a výměny zkušeností mezi zákonodárci a lidmi z praxe i formulování konkrétních problémů a doporučení, co je potřeba ze strany státu na jedné straně a ze strany zaměstnavatelů na straně druhé podniknout k řešení této situace a k podpoře zaměstnávání starších osob.
Časový rámec akce je určen jejím programem – po stručném zahájení by následoval 25 minutový film zabývající se zaměstnáváním občanů 55+ a panelová diskuse. V ní by se k problematice měli vyjádřit zástupci jednotlivých parlamentních stran, zástupci podnikatelů a odborníci přítomní v publiku. Z diskuse by měla vzejít formulace konkrétních doporučení.
Očekáváme zhruba 50 účastníků z řad zákonodárců, MF, MPSV, MPO i odborné veřejnosti. Primárně je akce určena pro členy Poslanecké sněmovny PČR, zejména pro její Výbor pro sociální politiku a Hospodářský výbor. Pozván bude ale i zbytek poslanců a senátoři z řad Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro zdravotní a sociální politiku.
K problematice by se měli v panelové diskusi vyjádřit předsedové jednotlivých poslaneckých klubů zastoupených v Poslanecké sněmovně. Diskutovat budou zejména se zástupci z praxe – se členy Hospodářské komory ČR, České asociace podnikatelů, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a zástupci firem, kteří se se stárnutím zaměstnanců a age managementem denně setkávají

Více informací k projektu a pozvánku naleznete v příloze.