Půjčky společníků – třikrát stejné leč pokaždé jinak

13. 5. 2016

Legislativní činnost v České republice se vyznačuje výkony a výtvory, které zřejmě splňují kritéria pro publikaci v Guinessově knize rekordů. Důkazem tohoto smělého tvrzení nechť je následující přehled o řešení daňových souvislostí bezúročných půjček poskytovaných společníky jejich obchodním společnostem.

Při bezúročné peněžní půjčce poskytnuté společníkem jeho společnosti vznikne na straně společnosti majetkový prospěch, neboť zapůjčení peněz formou bezúročné půjčky není spojeno s platbou nákladových úroků, které by firma musela uhradit v případě čerpání bankovního úvěru nebo při poskytnutí úročené půjčky od společníka či jiné osoby.
 V roce 2013, tedy v době platnosti zákona o dani darovací, majetkový prospěch společnosti z titulu zvýhodnění dlužníka bezúročností půjčky, který by mohl být předmětem darovací daně, z pohledu této daně nevznikl, protože společník poskytnutím bezúročné půjčky a související úsporou úroků, zhodnotil svůj majetkový podíl na společnosti a zvýšil její zisk.   
V roce 2014 byl zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí zrušen a příjmy z darování a dědění byly tzv. inkorporovány do zákona o dani z příjmů. Současně s účinností nového občanského zákoníku byl pojem půjčka nahrazen pojmem zápůjčka. Zákonná úprava daňového režimu bezúročné zápůjčky však byla v tomto roce  velkorysá, § 18 zákona o daních z příjmů jednoznačně a bez jakéhokoliv omezení stanovil, že předmětem daně z příjmů právnických osob není majetkový prospěch vydlužitele (v této souvislosti je vydlužitelem společnost) při bezúročné zápůjčce.
V roce 2015 se zákon o daních z příjmů opět změnil a majetkový prospěch vydlužitele z bezúročné zápůjčky se na rozdíl od úpravy v předchozím roce předmětem daně z příjmů právnických osob stal, nicméně při splnění zákonných podmínek může být od daně osvobozen. Paragraf 19b zákona o daních z příjmů stanoví, že od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje roční příjem v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose od téže osoby do výše 100 000 Kč. Pokud však tuto částku překročí, je celý položkou zvyšující základ daně. Slouží-li však bezúročná zápůjčka ve firmě  k dosažení, zajištění a udržení jejích příjmů, lze o tento daňově neosvobozený majetkový prospěch, o který byl základ daně zvýšen, daňový základ opět snížit (§23 odst.3).
V Guinessově knihy rekordů by podle mého soudu mohla být rovněž uvedena i míra setrvalé tolerance českých daňových poplatníků vůči stabilitě zdejších zákonů, jejich srozumitelnosti, logice a předvídatelnosti jejich vývoje.

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce