První povinné kontrolní hlášení podáme již za leden 2016

29. 10. 2015

Paragraf 101 zákona o dani z přidané hodnoty se ve znění účinném od 1. ledna 2016 rozšíří o sedm nových ustanovení označených jako paragrafy 101c až 101i. Pro plátce daně z přidané hodnoty se v nich stanoví nová a nikterak zanedbatelná povinnost podávat počínaje lednem 2016 kromě daňového přiznání i tzv. kontrolní hlášení.

 Kontrolní hlášení má být stejně jako institut nespolehlivého plátce či  povinný registr účtů dalším nástrojem boje proti daňovým únikům, jejichž roční výše se u daně z přidané hodnoty odhaduje na 80 miliard korun. Správci daně budou údaje z kontrolních hlášení od dodavatelů zboží a poskytovatelů služeb párovat s údaji kontrolních hlášení podaných odběrateli zboží a příjemci služeb. Vyhodnocení takto získaných informací má umožnit včasné odhalení rizikových a spekulativních spojení osob a okamžité zaměření kontrolní činnosti na subjekty, které neoprávněně krátí daň a nesprávně uplatňují nárok na odpočet daně.
 Povinnost podávat kontrolní hlášení se bude vztahovat na plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v  tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijal zdanitelné plnění s místem v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který uskutečnil nebo přijal plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato. Srozumitelněji řečeno – předmětem hlášení budou uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění, předem přijaté a poskytnuté  platby a vybrané transakce s investičním zlatem.  
Kontrolní hlášení budou podávat plátci, kteří jsou právnickou osobou za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po jeho uplynutí. Plátcům daně, kteří jsou fyzickou osobou, zákonodárci ustanovení o lhůtách zmírnili, podají ho ve lhůtě pro podání daňového přiznání, což uleví těm plátcům, kteří přiznání k dani podávají za čtvrtletní zdaňovací období.
Se stanovením povinnosti zpravidla  souvisí i úprava sankce za její nesplnění. Paragraf 101h její výši stanoví v závislosti na povaze neplnění povinnosti a jejích důsledcích v podobě pokuty s možným rozpětím od 1 000 do 500 000 Kč.
 Množství dalších důležitých informací k náležitostem a úpravě kontrolního hlášení je možné získat na webových stránkách Finanční správy České republiky. 

      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce