Program Antivirus: Podpora zaměstnanosti

306apple-1122537_1920.jpg

27.10._Úřad práce ČR pokračuje v příjmu žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru. Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B programu Antivirus.

V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce).

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Hospodářská komora České republiky pro zaměstnavatele vypracovala tento zkrácený návod na čerpání podpory v programu Antivirus MPSV.

O jaké náhrady mezd lze žádat:

Zaměstnavatel může žádat o náhrady mezd pro zaměstnance, kteří jsou

Ve všech případech muselo k těmto okolnostem dojít z důvodu stavu nouze.

Na koho se příspěvek nevztahuje:

Náhrady mezd jsou rozděleny do dvou režimů

Režim A (karanténa a uzavření provozu) zahrnuje tyto možnosti:


Případ 1 (zaměstnanci byla nařízena karanténa nebo izolace)

Případ 2 (zastavení určité činnosti – uzavření provozu usnesením vlády v rámci nouzového stavu, resp. opatřením ministerstva zdravotnictví a v některých případech může být i krajskou hygienickou stanicí)

Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.

Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a ten je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance, tato náhrada podléhá odvodům (sociální a zdravotní za zaměstnance i zaměstnavatele) a dani z příjmů ze závislé činnosti.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

Výše příspěvku v Režimu A: 100 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 50 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně v případě, kdy je činnost zaměstnavatele zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví; 80% náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 39 000 za jednoho zaměstnance měsíčně v případě, kdy zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény.


Režim B (související hospodářské potíže) zahrnuje tyto možnosti:


Případ 1 (min. 30 % zaměstnanců je nemocných, v karanténě, nebo pečuje o dítě…)

Případ 2 (došlo k omezení provozu v souvislosti s omezením poptávky po poskytovaných službách nebo chybějící vstupy)

Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvku vyžadovány.

Zaměstnavatel v žádosti/ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady.

Výše příspěvku v REŽIMU B: 60 % náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 000 Kč za jednoho zaměstnance měsíčně.

Návod pro zaměstnavatele:

10 kroků jak postupovat:

  1. Zaměstnavatel nemůže z důvodů uvedených výše přidělovat svým zaměstnancům práci, postupuje dle jednotlivých druhů překážek a zákoníku práce.
  2. Po skončení měsíce března/dubna provede uzávěrku mezd a evidenci docházky za příslušný měsíc, ze které přesně zjistí své možné nároky na náhradu mezd.
  3. Vyplní žádost o poskytnutí příspěvku na náhradu mezd.
  4. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené speciálně za tímto účelem. Odkaz bude na webových stránkách www.uradprace.cz
  5. Komunikace probíhá výhradně dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.
  6. Žádost podává na pracoviště ÚP ČR místně příslušném dle sídla zaměstnavatele.
  7. Povinnou součástí žádosti je: doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky, doklad o zastupování zaměstnavatele, zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR, a vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek
  8. Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář (je umístěn ve webové aplikaci) pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se ZP.
  9. Po vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje dohoda s ÚP, která je Úřadu práce systémem automaticky odeslána. To však neznamená, že je ÚP i schválena. ÚP dohodu (vyplněnou žádost) a všechny údaje zkontroluje, a pokud bude něco chybět, zašle informaci o stornu žádosti se specifikací chyby. Zaměstnavatele opraví a znovu zašle žádost s nově generovanou dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně.
  10. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Potřebujete si tento zkrácený návod vytisknout? Materiály ke stažení

Kde najít podrobný manuál a další informace pro zaměstnavatele:

Otázky a odpovědi:

Příspěvek se vypočte z čisté, hrubé, nebo superhrubé náhrady mzdy?

Příspěvek se vypočte z náhrady mzdy, včetně řádně odvedené odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel uhradil za sebe a zaměstnance. Tedy vypočte se ze superhrubé náhrady mzdy.

Kdy, kde a jak můžeme začít žádat? A kdy dostaneme příspěvek?

Příjem žádostí probíhá. Vyřízení bude trvat několik dní. Příspěvek bude vyplácen vždy zpětně za předchozí měsíc.

Dostaneme příspěvek i na zaměstnance – cizince?

Ano, pokud tito zaměstnanci: (i) jsou zaměstnaní podle českého práva a (ii) účastní se českého důchodového a nemocenského pojištění.

 

Jak a kde žádat o podporu čtěte také ZDE.

10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antiviru

TO HK ČR