Právo na dobrou správu a jeho hlavní principy

8. 5. 2015

Dnes a denně je užitečné si připomínat, že občané mají v rámci principu právního státu právo na dobrou správu a na spravedlivé zacházení ze strany úřadů. V předchozích pojednáních na toto téma jsem z desatera principů dobré správy, sestavených bývalým Veřejným ochráncem práv JUDr. Otakarem Motejlem, připomněl principy nestrannosti, dodržování právního řádu, včasnosti, předvídatelnosti a přesvědčivosti.

Desatero dobré správy, jehož principy se v plném rozsahu vztahují i na řízení ve věcech daní, dále zahrnuje:

6. Přiměřenost
Při uplatňování svých pravomocí úřad zohledňuje mimořádnou situaci určité osoby a její oprávněné zájmy tak, aby jeho postup nebyl vůči této osobě nepřiměřeně tvrdý.. Vždy volí takové prostředky, které co nejméně zatěžují osoby zúčastněné na řízení a jsou vůči nim šetrné a hospodárné. Z možných řešení k dosažení účelu řízení upřednostňuje to, které nejvíce respektuje práva a právem chráněné zájmy osob. Po osobách požaduje pouze takovou míru součinnosti, která je k dosažení účelu řízení nezbytně nutná.

7. Součinnost
Zásadu součinnosti úřad v praxi realizuje tak, že vždy usiluje o komplexní řešení problémů osoby. Za tímto účelem naváže v případě potřeby kontakt s jinými úřady, případně zajistí vzájemnou komunikaci a předávání informací mezi svými vlastními odbory či organizačními jednotkami. Úřad je důsledný a udržuje kontakt s každým konkrétním případem či problémem až do jeho faktického vyřešení.

8. Odpovědnost
Princip odpovědnosti ukládá úřadu, aby se nevyhýbal posouzení předběžné otázky nebo přijetí rozhodnutí ve věci, která spadá do jeho působnosti. Ke všem námitkám a návrhům osob se úřad ve svém rozhodnutí jednoznačně vyjádří. V případě, že úřad udělá chybu, jasně a výslovně tuto chybu přizná, písemně se za ní dotčené osobě omluví a přijme účinná opatření k nápravě.

9. Otevřenost
Úřad umožní osobám nahlížet do všech úředních dokumentů a pořizovat si jejich kopie. Toto oprávnění osob omezí pouze do té míry, jakou vyžaduje ochrana osobních údajů, soukromí, oprávněných zájmů jiných osob, utajovaných skutečností, obchodních tajemství nebo jiné zákonné limity. Úřad pečlivě dodržuje spisový pořádek a vede záznamy o příchozí a odchozí poště, takže je schopen jednotlivé dokumenty vyhledat. Na dokumentech je vždy uvedeno jméno úředníka, který dokument vypracoval, a telefonický či e-mailový kontakt na něj. Budova úřadu je vybavena informačním systémem, který umožňuje snadnou orientaci osob uvnitř a zaručuje možnost identifikace jednotlivých úředníků na jejich pracovištích. Úřední deska úřadu je umístěna na snadno dostupném místě, je zřetelně označena a přehledně členěna.

10. Vstřícnost
Princip zavazuje úředníky, aby se chovali k osobám s respektem a zdvořilostí. Úřad se vždy snaží pomoci osobě dosáhnout cíle, který sleduje svým podáním, a teprve v případě, že to není možné, protože tomu brání zákon nebo oprávněný zájem jiné osoby, úřad podání odmítne. Úřad věnuje všem sdělením osob náležitou pozornost a na všechna podání řádně odpovídá, s výjimkou opakovaných a nepřinášejících nové skutečnosti a podání anonymních. 
 
                                                             

Ing.Vladimír Opatrný
daňový poradce