Povinnosti podnikatelů před zahájením evidence tržeb

6. 5. 2016

Podnikatelé, kteří budou při evidenci svých tržeb postupovat podle zákona č. 112/2006 Sb., o evidenci tržeb, budou muset před zahájením evidence tržeb splnit několik povinností. Zmiňovaný zákon stanoví, že poplatník je povinen před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit prostřednictvím společného technického zařízení správce daně údaje o všech provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby.

Oznámení se nebude vztahovat pouze na tzv. kamenné provozovny, ale i na mobilní provozovny či internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží a služby. Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, bude poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.
Před přijetím první evidované tržby musí poplatník dále podat žádost o tzv.  autentizační údaje.  Tuto žádost bude možné podat nejdříve tři měsíce před spuštěním evidence pro první skupinu podnikatelů. Znamená to, že provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení, kteří budou povinni elektronicky evidovat své tržby od 1. prosince 2016, budou moci o autentizační údaje zažádat nejdříve 1. září 2016. Žádost o přidělení autentizačních údajů může být podána buďto elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky a v takovém případě budou autentizační údaje zaslány do této datové schránky, nebo osobně, ústně do protokolu, na libovolném finančním úřadu, kde žadatel autentizační údaje okamžitě získá na základě osobního jednání v zapečetěné obálce.
 Autentizačními údaji se rozumí přihlašovací údaje na portál správce daně, které jsou tvořeny uživatelským jménem a heslem a pro vyšší stupeň se uvažuje i s možností rozšíření o kód zasílaný prostřednictvím SMS.
Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě přidělených autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které budou sloužit k autentizaci datových zpráv. Poplatník bude povinen s certifikátem a autentizačními údaji tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
Neinformovaný poplatník může při četbě těchto informací usuzovat, že praktická aplikace zákona o evidenci tržeb zřejmě nebude zcela jednoduchou záležitostí.


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce