Povinná změna zakladatelských dokumentů se blíží

23. 6. 2014

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) upozorňuje na blížící se termín, do kterého musí obchodní korporace přizpůsobit své zakladatelské dokumenty Zákonu o obchodních korporacích.

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti Zákon o obchodních korporacích („ZOK“), který v § 777 stanovil všem obchodním korporacím (společnostem s ručením omezeným, akciovým společnostem, družstvům, veřejným obchodním společnostem, komanditním společnostem a dalším obchodním společnostem), že musí přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 6. 2014, své zakladatelské listiny podle tohoto zákona a musí je doručit do sbírky listin.

Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu následně vyzve a stanoví jim přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud ani tuto lhůtu obchodní korporace k úpravě svých zakladatelských listin nevyužijí, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

„Dle našeho názoru, je časově i ekonomicky efektivnější vytvořit nové stanovy, spol. smlouvu či zakladatelskou listinu v souladu se ZOK za účasti odborníků (např. advokátů) než se snažit identifikovat všechny rozdíly napříč starou a novou právní úpravou,“ říká Tomáš Macnar z odboru usnadňování obchodu a služeb HK ČR.

Obchodní korporace, které vznikly před účinností tohoto zákona, mohou dále zvážit, jestli se nejpozději do dvou let, ode dne účinnosti tohoto zákona, změnou svých společenských smluv podřídí tomuto zákonu jako celku. „Pokud to obchodní korporace neudělají, budou se u nich v budoucnu aplikovat některá ustanovení předchozí právní úpravy, což může přinášet nemalé důsledky pro jejich fungování,“ dodává Pavel Mrázek z oddělení legislativy, informací a poradenství HK ČR. Hospodářská komora České republiky doporučuje všem obchodním korporacím, aby tuto povinnost nepodcenili a přizpůsobili své zakladatelské dokumenty požadavkům platné právní úpravy a po zvážení podřídili zakladatelské listiny a své fungování plně ZOK. Na provedení změn a jejich zaslání do sbírky listin je již jen jeden týden.