Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o prokazování původu majetku

8. 9. 2016

Poslanecká sněmovna schválila 6. září 2016 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Ministerstvo financí k přijetí návrhu zákona uvádí, že jeho hlavním cílem je upravit mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit.
V novém paragrafu 38x zákona o daních z příjmů se proto stanoví:
(1) Správce daně vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že
a) má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly,
b) a po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5 000 000 korun.
Správce daně ve výzvě k prokázání příjmů uvede své pochybnosti způsobem, který poplatníkově umožní, aby se k nim vyjádřil a současně předložil důkazní prostředky, které tyto pochybnosti vyvrátí.
Výzva správce daně k prokázání příjmů bude dále obsahovat:
a) určení rozhodného období pro posouzení vztahu příjmů poplatníka k nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání,
b) stanovení lhůty k vyjádření a předložení důkazních prostředků k prokázání požadovaných skutečností, která nesmí být delší než 30 dnů,
c) poučení poplatníka o následcích spojených s neprokázáním požadovaných skutečností a neposkytnutím dostatečné součinnosti při prokazování požadovaných skutečností.
Pokud nedojde k prokázání skutečností požadovaných ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně poplatníka vyzve k podání prohlášení o majetku v případech, že informace potřebné ke zjištění stavu jeho jmění nelze získat jiným způsobem, nebo je lze získat s nepoměrnými obtížemi a správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení o majetku uvést, přesáhne 10 000 000 korun.
Poplatník je povinen podat prohlášení o majetku ve lhůtě 60 dnů od oznámení výzvy k jeho podání. 
Návrh zákona bude předložen k podpisu prezidentu České republiky a po jeho podpisu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Předpokládá se, že zákon nabude účinnosti 1. listopadu 2016. 
 
         Ing. Vladimír Opatrný 
         daňový poradce