Poskytnutí daru snižuje základ daně

30. 11. 2016

Duchovní rozměr vánočních svátků spojený s uvažováním o smyslu našeho bytí a konání u mnohých z nás překonává sílu lidského ega a sebestřednosti, navozuje pocity solidarity a odpovědnosti, motivuje k štědrosti a jednání přesahujícímu obvyklý rámec individuálního prospěchu. Stejně jako každý rok je proto užitečné si připomenout, že daňoví poplatníci mohou radost a duchovní uspokojení při poskytnutí daru spojit s praktickým užitkem v podobě snížení svého daňového základu.

 Respektováním podmínek pro daňovou účinnost dárcovství, stanovených zákonem o daních z příjmů (§ 15 odst. 1, § 20 odst. 8), můžeme peněžním či nepeněžním darem podpořit činnost určité instituce nebo zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby.
 Zákon o daních z příjmů stanoví, že od základu daně lze odečíst hodnotu daru (zákon namísto daru užívá méně srozumitelný termín bezúplatné plnění) poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu na  vědu, vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.
  S daňovým prospěchem můžeme obdarovat rovněž  fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata  nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby. Můžeme jim přispět na zdravotnické prostředky do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky či na majetek usnadňující jejich vzdělávání a zařazení do zaměstnání.
 Za obdobných podmínek můžeme daňově účinný dar poskytnout i institucím a osobám v jiném členském státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.
 Fyzické osoby mohou z titulu poskytnutí daru odečíst nejvýše 15% ze základu daně, limit odpočtu pro právnické osoby činí 10% základu daně. Dárci krve mohou za jeden odběr krve pro daňové účely uplatnit částku 2 000 Kč, hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Poskytnou-li dar manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.
 Poskytnutí daru doložíme darovací smlouvou obsahující identifikaci dárce a obdarovaného, účel daru, čas a způsob jeho poskytnutí a pochopitelně i finanční částku či předmět daru. Protože svůj dar poskytujeme nezištně, neměli bychom ve smlouvě vyžadovat žádná kompenzační plnění či jednání.
 

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce