Podnikatelé volají po odpovídajícím navýšení limitů v procesech EIA

12. 12. 2014

Několik desítek tisíc pracovních míst ve stavebnictví a v navazujících odvětvích může být ohroženo, pokud poslanci nepřijmou pozměňovací návrhy k novele zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Novelu dnes ve 3. čtení projedná Poslanecká sněmovna. HK ČR usiluje o řešení situace pomocí odpovídajícího navýšení limitů pro zahrnutí stavebních záměrů do procesu EIA.

Novela na základě požadavků Evropské komise zavádí liberální podmínky pro účast veřejnosti v procesu povolování nových staveb. Do těchto procesů budou moci nově vstupovat „zelené iniciativy“, kterým k žalobní legitimaci postačí pouhých 200 neověřených podpisů. Žaloba podaná takovou iniciativou bude mít automatický odkladný účinek, který může v podstatě jakýkoli stavební záměr zastavit na roky či desetiletí a významně tak ohrozit další vývoj stavebnictví v ČR.
V otázkách spojených s odkladným účinkem a žalobní legitimací „zelených iniciativ“ se bohužel nepodařilo nalézt při dlouhých jednáních s Evropskou komisí uspokojivý kompromis. Z tohoto důvodu Hospodářská komora České republiky (HK ČR) iniciovala pozměňovací návrh, který by chránil zájmy českého stavebnictví, jež se pomalu ale jistě odráží ode dna. Stěžejním bodem tohoto návrhu je navýšení limitů pro velikost staveb, které se povinně posuzují prostřednictvím EIA.
Právě odpovídajícím navýšením limitů bude dosaženo toho, že posuzovány budou pouze velké a významné stavby. To umožní příslušným úřadům, aby se věnovaly pouze záměrům zásadního charakteru, což v konečném důsledku povede ke zrychlení povolování nových staveb obecně.
Při jednáních o limitech se podařilo dosáhnout dílčích kompromisů. Aktuální otázkou však i nadále zůstává limit pro velikost nových parkovišť a garážových domů. Tento limit je přitom zcela klíčový, neboť jeho nesprávné nastavení by de facto snižovalo limity pro výstavbu objektů pro bydlení a pro obchod. Tyto objekty totiž musejí být podle právních předpisů doprovázeny odpovídající parkovací kapacitou. HK ČR podporuje navýšení tohoto limitu na 500 parkovacích míst.
Fungující stavební sektor je jedním z předpokladů hospodářského rozvoje České republiky, apelujeme proto na zodpovědné rozhodnutí poslanců.

Zdroj: Tisková zpráva HK ČR ze dne 12.12.2014, Lenka Vodná