Paušální daň je daňovým dobrodiním

8. 12. 2016

Pro daňové poplatníky i pro finanční správu je institut paušální daně skutečným dobrodiním, přestože ho v roce 2015 v celé republice využívalo pouze 40 poplatníků. Rozšíření jejího využití bylo často připomínáno jako šetrná a vlídná alternativa k plošnému zavádění elektronické evidence tržeb.

Ačkoliv zákon o daních z příjmů ve svém textu na úpravu paušální daně pamatuje, složité zákonné podmínky (§ 7a zákona o daních z příjmů) k jejímu širšímu uplatnění nepřispívaly.
Generální finanční ředitelství hodlá již v roce 2017 stanovení daně paušální částkou rozšířit a vydalo proto v pondělí 5. prosince 2016 Pokyn D-30 ke stanovení daně paušální částkou poplatníkům daně z příjmů fyzických osob. Shrnuje v něm zákonné předpoklady pro možnost jejího uplatnění a základní postupy jak ze strany správce daně, tak poplatníka.
Výhody, které institut paušální daně poplatníkům, ale i správcům daně nabízí, jsou značné:
- poplatník nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci,
- nemusí evidovat a prokazovat vynaložení nákladů,
- nemá povinnost podávat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
- zná předem výši daně, kterou musí v daném zdaňovacím období zaplatit.
Daň paušální částkou lze stanovit pouze poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob, kterému plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání či z jiného podnikání, ke kterému je třeba mít podnikatelské oprávnění a mohou mu plynout i příjmy z úroků z vkladů na účtu určenému k podnikání.
K dalším podmínkám, které musí poplatník pro stanovení daně paušální částkou splnit, patří:
- provozování podnikatelské činnosti bez zaměstnanců,
- provozování podnikatelské činnosti bez spolupracujících osob s výjimkou spolupráce druhého z manželů,
- roční výše příjmů z podnikání nepřesáhla v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích 5 000 000 Kč,
- poplatník není společníkem společnosti podle § 2718 občanského zákoníku (dříve účastník sdružení bez právní subjektivity).
O stanovení daně paušální částkou na zdaňovací období roku 2017 musí poplatník zažádat nejpozději do 31. ledna 2017. Žádost o stanovení daně paušální částkou musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat výši předpokládaných příjmů a výdajů, předpokládané slevy na dani a nezdanitelné části základu daně atd.
Správce daně podanou žádost posoudí a při splnění zákonných podmínek stanoví poplatníkovi daň paušální částkou do 15. května 2017. V případě nesouhlasu poplatníka s výší stanovené daně, nebude daň paušální částkou stanovena. Správce daně může paušální daň stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na tři. Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do 15. prosince běžného zdaňovacího období.    
 

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce