logo VZP.png

Zdroj: VZP

Základní informace – Přehled OSVČ za rok 2018

Více než 50 % podnikatelů si musí počínaje lednovou zálohou změnit výši odváděné platby. Jsou to všichni ti, kdo mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a platí zálohu nižší než 2 208 Kč.

Minimální záloha OSVČ na pojistné na zdravotní pojištění se vždy zvyšuje v návaznosti na výši průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2019 je průměrná měsíční mzda 32 699  Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pojistného na zdravotní pojištění je počítán jako 50 % z této částky a pro všechny měsíce roku 2019 je tudíž 16 349,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 %) je po zaokrouhlení rovna částce 2 208 Kč.

Zálohu ve výši 2 208 Kč musí poprvé za leden 2019 uhradit podnikatelé, kteří podle svého Přehledu za rok 2017 platili v roce 2018 zálohy nižší než 2 208 Kč. Výjimkou jsou jen ti, kdo nemají stanoven minimální vyměřovací základ – např. OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát. Zálohu ve výši 2 208 Kč naopak musí (až na výjimky stanovené zákonem) platit podnikatelé, kteří v roce 2019 zahájí samostatnou výdělečnou činnost.

Splatnost pojistného na zdravotní pojištění se nemění: OSVČ platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, takže zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do pátku 8. února 2019. Za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

Žádné měsíční zálohy na pojistné nemusí platit osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů. Celé pojistné zaplatí do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je třeba odvádět na správné číslo účtu u ČNB.