Novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) schválena

3. 9. 2014

Od této novely si HK ČR slibuje zrychlení přezkumu zadávacích řízení a tím i zlepšení podmínek pro hospodářský a ekonomický rozvoj v nejvíce dotčených oblastech české ekonomiky. HK ČR dlouhodobě upozorňuje na problematiku zdlouhavého přezkumu zadávání veřejných zakázek, a to zejména z pohledu pomalého vyřizování podnětů uchazečů.

Významnou změnou, kterou má novela přinést, a kterou HK ČR vítá, je zavedení institutu koncentrace řízení. Návrh na přezkum totiž bude muset nově obsahovat důvody pro přezkum a zároveň důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Tyto důvody a důkazy nebude možné v průběhu řízení měnit. Právě tato možnost změn je v současnosti jedním z důvodů velkých průtahů. Rovněž, pokud budou v návrhu uplatňovány důvody a důkazy, které nebyly uplatněny v námitkách zadavateli, může k nim úřad přihlédnout pouze tehdy, pokud je navrhovatel nemohl tvrdit vůči zadavateli zakázky. Taková změna rovněž povede ke snížení množství návrhů, které jsou neopodstatněné nebo dokonce šikanózní vůči podnikatelské veřejnosti.

HK ČR dále chápe nutnost přijetí návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), jež dnes schválila vláda, nicméně trvá na tom, že v daném zákoně je nutné provést zásadní procesní změny. HK ČR dlouhodobě deklaruje svojí pozici k novelizaci zákona EIA a svou představu cílů, kterých by legislativa v oblasti povolování staveb měla dosáhnout. Jde nám především o maximální zjednodušení, zrychlení a zefektivnění správních procesů v oblasti povolování staveb, což představuje zavedení jednotného správního řízení a jednoho správního povolení. Jednotné povolovací řízení by integrovalo všechna potřebná řízení (EIA, územní řízení, stavební řízení, řízení o integrovaném povolení, řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny a další řízení dle složkových zákonů) a výsledkem by bylo jedno povolení k realizaci.

Potřeba vzniku jednotného povolovacího řízení je jedinou cestou, jak dosáhnout skutečně plnohodnotné a funkční změny celého systému. Tento koncept se již osvědčil v zahraničí a proto je třeba diskuzi a přípravu směřovat ke sjednocení konkrétních představ jednotlivých zainteresovaných subjektů a resortů, přičemž věcná a korektní komunikace významným způsobem přispěje k tomu, aby se termín účinnosti od 1. 1. 2016, stal termínem reálným.

Více čtěte na www.komora.cz

Zdroj: HK ČR