Nové informace k uplatňování daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí

16. 7. 2015

Generální finanční ředitelství zveřejnilo 13. července 2015 zásadní Informaci k uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty u nemovitých věcí po 1. lednu 2015. Postupy a aplikace daně z přidané hodnoty uváděné v Informaci se týkají osob povinných k dani, tedy podnikatelů, plátců apod., pokud jsou v pozici dodavatelů nebo odběratelů nemovitých věcí či služeb v rámci svých ekonomických činností.

S dvaceti stranami jejího textu by se přes deklarované určení měla seznámit i nejširší veřejnost, protože pro konečné spotřebitele má aplikace daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí rozhodující vliv na konečnou cenu nemovité věci a právě u nemovitých věcí se téměř vždy jedná o značné finanční částky.
Vzhledem k obsáhlosti dvacetistránkového  textu lze na tomto místě orientačně upozornit pouze na několik pasáží ozřejmujících obsah Informace:
- stavbou bytového domu se i nadále rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
- stavbou rodinného domu je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za stavby pro bydlení se i nadále nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci ani stavby ubytovacích zařízení, např. hotel, motel, penzion, kempy atd., vybavené pro přechodné ubytování,
- do podlahové plochy obytného prostoru pro sociální bydlení se od 1. 1. 2015 započítává plocha mezi vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, včetně podlahové plochy zakryté zabudovanými předměty ve vnitřní ploše bytu,
- do podlahové plochy obytného prostoru pro sociální bydlení se nezapočítává podlahová plocha balkónů, teras, lodžií, ani plocha místností užívaných spolu s obytným prostorem, které se nacházejí ve stejné budově. Od roku 2015 tudíž nemá na rozlohu obytného prostoru pro sociální bydlení pro účely DPH vliv současně s ním užívaný sklep, komora, garáž a jiné podobné místnosti nacházející se mimo něj ve stejném domě.
- do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nadále započítává součet podlahových ploch všech místností rodinného domu - kuchyň, pokoje, sociální zařízení, chodba, pracovna, garáž, která je v domě, a nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda).
Úplný text nadmíru užitečné a potřebné Informace obsahující i výkladové příklady je zveřejněn na webbových stránkách Ministerstva financí české republiky.

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce