Nepoužívaný automobil a silniční daň

20. 8. 2015

Podle § 2 zákona o dani silniční podléhají této dani vozidla a jejich přípojná vozidla splňující následující podmínky:

-  jsou v České republice registrovaná,
-  jsou v České republice  provozovaná,
-  jsou používaná
1. poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
2. poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o dani z příjmů. Zjednodušeně vyjádřeno - předmětem daně silniční jsou vozidla používaná v rámci podnikatelských a jiných výdělečných činností.
Předmětem daně silniční se stane pouze vozidlo, které splňuje všechny tři výše uvedené podmínky současně.
V podnikatelské praxi dochází často k situacím kdy vozidlo určené k zabezpečení dopravní obsluhy provozu firmy není z nejrůznějších důvodů využíváno. Stane se nadbytečným např. při poklesu zakázek a firemního odbytu, je dlouhodobě opravováno apod.
 V důsledku  dočasného odstavení pak přestává splňovat jednu z výše uvedených podmínek pro placení silniční daně - není používáno pro činnosti, ze kterých plynou příjmy podléhající daním z příjmů.      
Pokud při respektování litery zákona  nebudeme po dobu dočasného odstavení vozidla silniční daň z předmětného vozidla platit, měli bychom skutečnost a dobu provozního nevyužívání vozidla nade vší pochybnost pro daňové účely prokázat.
Dokonalým a nezpochybnitelným důkazem tohoto stavu určitě je dočasné vyřazení vozidla z provozu ve smyslu ustanovení zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, které spočívá v podání příslušné žádosti, odevzdání vydaných státních poznávacích značek a osvědčení o registraci vozidla.      


        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce