Některé tržby se elektronicky evidovat nebudou

22. 4. 2016

Zákon o evidenci tržeb stanoví pro některé tržby výjimku z povinnosti evidence tržeb. Tržby nebudou evidovat územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, Česká národní banka, držitelé poštovní licence. Vyjmutí z povinné evidence je zde zdůvodněno zvláštním veřejnoprávním statusem těchto poplatníků.

 Za evidované tržby zákon  nepovažuje ani tržby banky včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního družstva, pojišťovny a zajišťovny, investiční společnosti a investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, penzijní společnosti penzijního fondu, tržby z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona a z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích. K plošnému vyloučení těchto poplatníků z evidence tržeb dochází vzhledem k existujícím dohledovým mechanismům, které zajišťují transparentní kontrolu jejich příjmů i bez zákonem stanoveného režimu evidence.  
 Tento režim se dále nebude vztahovat na tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, tržby z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi, ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem, ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením, z jízdného nebo souvisejících plateb hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob, tržby na palubě letadel, z osobní železniční přepravy, tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, tržby pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu a tržby z provozování veřejných toalet.
 Pokud si podnikatel nebude zcela jist, zda na platby, které přijímá nebo bude přijímat v budoucnosti, se vztahuje zákonný režim evidence tržeb nebo její zjednodušený režim, bude moci požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.
 Podnikatel v žádosti uvede své identifikační údaje, druh, popis a povahu plateb, o jejichž posouzení žádá v míře, která toto posouzení umožňuje. V žádosti nesmí chybět ani jeho návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení, zda se jedná o evidovanou tržbu či nikoliv. Žádost pochopitelně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč a bude jí možno podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, provozovatelé restaurací a ubytovacích zařízení jí mohou podávat od 1. září 2016.

   
       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce