Na příjmy osvobozené od daně z příjmů se vztahuje oznamovací povinnost

27. 8. 2015

Jedním z opatření, které má přispět k rozkrývání závažné trestné činnosti a zabránit tzv. praní špinavých peněz, je zavedení oznamovací povinnosti na příjmy fyzických osob, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Zákon o daních z příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob ukládá, aby v daňových přiznáních uvedli všechny příjmy podléhající dani z příjmů a z těchto příjmů odvedli daň. Správci daně v důsledku této úpravy nemohli mít přehled o příjmech od daně z příjmů osvobozených, které se v žádné evidenci neobjevily, ačkoliv jejich výše se mnohdy pohybovala v řádech miliónů či miliard korun. Stručně vyjádřeno - někdo si žil či žije očividně nad poměry, přičemž státu žádné daně neodvádí.  Nejčastěji se jedná o příjmy plynoucí z nabytí majetku dědictvím, darováním, příjmy dosažené při prodejích od daně z příjmů osvobozených nemovitostí, podílů na obchodních společnostech, uměleckých předmětů, automobilů, lodí, letadel a jiných movitých věcí v osobním vlastnictví, výher, apod.

S účinností od 1. ledna 2015 zákon o daních z příjmů v novém paragrafu 38v zavádí pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob  povinnost oznámit správci daně obdržení příjmu osvobozeného od daně,  pokud jeho výše přesáhne 5 000 000 Kč. Tuto skutečnost musí  oznámit do konce lhůty pro podání daňového přiznání.       

V oznámení poplatník uvede:
a) výši příjmu,
b) popis okolností nabytí příjmu,
c) datum, kdy příjem vznikl.

Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob se vztahuje na všechny osvobozené příjmy uvedené v textu zákona o daních z příjmů v paragrafech 4, 4a, 6 a 10, přijaté od 1. ledna 2015 a poprvé se proto bude podávat v řádném termínu pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, tedy 1. dubna 2016.
Oznamovací povinnost se však nevztahuje na příjmy, o nichž může správce daně příslušné údaje zjistit z rejstříku či evidencí, do kterých má přístup.   
Jde-li o příjem plynoucí do společného jmění manželů, oznámení ve výše uvedeném rozsahu a termínu podá jeden z manželů.
Zákonem stanovenou oznamovací povinnost nezanedbejme.. Je zbytečné dodávat, že její nesplnění bude správcem daně po zásluze pokutováno.

      Ing. Vladimír Opatrný