Motivační příspěvek snižuje základ daně

9. 4. 2015

Počínaje rokem 2011 mohou zaměstnavatelé k vytváření a stabilizaci firemních pracovních týmů využívat užitečnou a výhodnou formu daňové podpory vzdělávání, tzv. motivační příspěvek.

Zákon o daních z příjmů v § 24 odst. 2 písm. zu) stanoví, že daňově účinným výdajem poplatníka je motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese, a to do výše 5 000 Kč měsíčně, v případě studenta vysoké školy do výše 10 000 Kč měsíčně. 
Motivačním příspěvkem zákon rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních souvisejících s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.
Na straně zaměstnavatele je motivační příspěvek vyplácený do výše zákonem stanoveného limitu daňově účinným výdajem a u příjemce příspěvku, studenta, pak zdanitelným příjmem. Pokud student pobírající motivační příspěvek  podepíše u poskytovatele příspěvku Prohlášení k uplatňování  slev a uplatní základní slevu na poplatníka a slevu na studenta, bude zdanění výplaty motivačního příspěvku nulové. Protože samotná výplata motivačního příspěvku není výkonem  závislé činnosti, nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
Všechny výhody spojené s poskytováním motivačního příspěvku mohou při dodržení zákonem stanovených podmínek využít jako případní budoucí zaměstnavatelé i podnikající otec či matka a uzavřít příslušné smlouvy se studujícím synem či dcerou.   

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce