Jak se změní výše kauce pro distributory pohonných hmot po 1. 7. 2015?

8. 4. 2015

Je známo, že od roku 2013 byla distributorům pohonných hmot uložena povinnost skládat kauci ve výši 20.000.000,- Kč nutnou k provozování své činnosti. Ústavní soud tuto povinnosti svým nálezem Pl. ÚS 44/13 částečně zrušila to s účinností od 1. července 2015. Jak to tedy bude s distribucí pohonných hmot od 1. 7. 2015?

Dne 23. 2. 2015 vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních. Ten reaguje na výše uvedený nález Ústavního soudu tím, že podmínky a výši kauce stanoví odlišně. Nález Ústavního soudu dle vládního návrhu nebrojí proti institutu kaucí jako takovému, ale pouze proti způsobu stanovení výše kauce.

Návrh zákon v § 6i až 6iak stanoví stejně jako dříve základní kauci ve výši 20 mil. Kč. Vedle toho se navrhuje zavést nižší kauci 10 mil. Kč. Tuto nižší kauci ve výši 10 mil. Kč poskytuje za daných podmínek:
• a) registrace distributora,
• b) distribuce pohonných hmot v objemu nejméně 300.000,- litrů za kalendářní čtvrtletí a nejvíce 3.000.000 litrů za kalendářní čtvrtletí,
• c) ekonomická stabilita,
• d) spolehlivost osoby vykonávající významný vliv na řízení distributora pohonných hmot.

Jak bude postupováno s distributory, kteří nedosahují minimální distribuce PHM za kalendářní čtvrtletí? Zvolený spodní limit objemu distribuovaných pohonných hmot představuje obchodní aktivity ve výši 8 - 10 cisternových dodávek za kalendářní čtvrtletí. Ti budou povinni hradit kauci 20 mil. Kč. Neznamená to tedy, že by distributoři, kteří mají nižší objem dodávek, nemuseli platit kauci.
Podmínka týkající se požadovaného minimálního objemu distribuce pohonných hmot za kalendářní čtvrtletí musí být splňována nepřetržitě po dobu alespoň 12 po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o snížení kauce.
Splnění podmínky ekonomické stability bude posuzováno vždy pro konkrétní situaci na základě údajů poskytnutých distributorem pohonných hmot nebo na základě údajů zjištěných celním úřadem (např. za pomoci automatizovaného přístupu do rejstříků nebo evidencí či informací získaných od jiných správců daně).
Novela obsahuje přechodná ustanovení pro distributory, kteří museli svou činnost v důsledku dřívější kauce ukončit. Základním principem je speciální mechanismus žádosti o snížení kauce, avšak pouze pro distributory pohonných hmot, kteří byli registrování před účinností zákona č. 234/2013 Sb. Smyslem je cílit právě na ty distributory pohonných hmot, kteří v důsledku zavedení povinnosti poskytnout kauci ve výši 20 mil. Kč přišli o svou registraci, neboť tuto podmínku nebyli schopni splňovat.
Tito distributoři pohonných hmot si mohou v prekluzivní lhůtě jednoho měsíce po účinnosti tohoto zákona současně s přihláškou k registraci podat i žádost o snížení kauce, přičemž o těchto dvou podáních musí celní úřad rozhodnout současně. Cílem je, aby tito distributoři pohonných hmot při splnění podmínek pro registraci a pro snížení kauce mohli již od počátku své registrace poskytovat kauci ve snížené výši 10 mil. Kč.


JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.,
advokát
DOHNAL PERTOT SLANINA | advokátní kancelář
PRAHA | HRADEC KRÁLOVÉ | OLOMOUC | LETOHRAD
Prvního pluku 143/12, Praha - Karlín
Komenského 266/3, Hradec Králové
Schweitzerova 84/50, Olomouc
Václavské náměstí 76, Letohrad
Tel.: +420 587 407 086
e-mail:
info@akdps.cz