Jak řešit spory o zdaňování mezd

9. 7. 2015

Zákon o daních z příjmů jednoznačně stanoví (§ 38h), že zaměstnavatel vypočte zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Tato záloha se spravuje jako daň podle daňového řádu.

Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený zaměstnanci za kalendářní měsíc nebo zdaňovací období (kromě příjmů zdanitelných srážkovou daní a příjmů, které nejsou předmětem daně) snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, zvýšený a povinné pojistné.
Vypočtená záloha se u zaměstnance, který podepsal prohlášení k dani, snižuje o prokázanou částku měsíční slevy na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění.
Zaměstnavatel za správnost výpočtu daně zodpovídá a své zodpovědnosti se nezbaví ani v těch případech, kdy chybný výpočet a odvod daně zaviní zaměstnanec, který včas mzdové účtárně nenahlásí změny ovlivňující nárok na uplatnění slev či daňového zvýhodnění.
K chybám při výpočtu záloh v praxi dochází i vinou mzdové účtárny. Jestliže zaměstnanec nesouhlasí s výší  své daňové povinnosti, může se bránit postupem vymezeným v § 237 daňového řádu, který v případech, že poplatník má pochyby o správnosti sražené nebo vybrané daně, upravuje následující postup:
- poplatník může nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy se o výši sražené nebo vybrané daně dozvěděl, požádat plátce (zaměstnavatele) o vysvětlení a ve své žádosti uvede důvody svých pochybností,
- plátce daně (zaměstnavatel) je povinen podat poplatníkovi písemné vysvětlení do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, a v téže lhůtě případnou chybu opravit a současně podat následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování správci daně,
- nesouhlasí-li poplatník s postupem plátce daně (zaměstnavatele), může podat stížnost na postup plátce daně místně příslušnému správci daně (finančnímu úřadu), a to do 30 dnů ode dne, kdy obdržel od plátce daně vysvětlení. Pokud však plátce daně (zaměstnavatel) nesplní svoji povinnost a poplatníkovi písemné vysvětlení nepodá, je poplatník oprávněn podat takovou stížnost do 60 dnů ode dne, kdy mu plátce daně měl vysvětlení podat,
- správce daně o stížnosti rozhodne tak, že jí vyhoví nebo částečně vyhoví a současně uloží plátci daně zjednat nápravu ve stanovené lhůtě nebo stížnost zamítne. Své rozhodnutí o stížnosti oznamuje poplatníkovi i správci daně.

I v těchto, stejně jako v jiných  sporech platí, že nejlepším způsobem vedoucím k jejich dobrému a včasnému vyřešení, je seriózní komunikace, vzájemné pochopení a dobrá vůle k dohodě.    

 


      Ing. Vladimír Opatrný
      daňový poradce