Inventarizace dokládá správnost daní

5. 3. 2015

Mnozí podnikatelé, zejména pak drobní živnostníci, nevěnují patřičnou pozornost provádění inventarizací. Přitom provedení inventarizace majetku a závazků má zásadní význam při posuzování úrovně vedení účetnictví, jehož věrohodnost a průkaznost je řádným provedením inventarizace podmíněna.

Stejné hodnotící kritérium platí i pro inventarizaci hmotného majetku, zásob, pohledávek a závazků u velké skupiny poplatníků vedoucích daňovou evidenci. Zákon o daních z příjmů v  § 7b odst. 4 ukládá všem poplatníkům vedoucím daňovou evidenci následující povinnost:
 „Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku a dluhů provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25.“
Přestože poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, nemusí provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků (nezjišťují  povinně např. skutečné  stavy pokladní hotovosti, finančních prostředků na účtech, nehmotného majetku), řádné provedení inventarizace v zákonem stanoveném rozsahu je nezbytnou podmínkou sestavení daňového přiznání i správného stanovení daně z příjmů fyzických osob. Kromě fyzické inventury hmotného majetku a zásob je neméně důležité provedení dokladové inventury pohledávek a závazků. Pokud bychom v příjmech a výdajích běžně vedené  daňové evidence nezachytili úhradu některé pohledávky nebo závazku, zkreslili bychom základ daně – ošidili bychom buďto stát či sebe – a nezaplatili daň ve správné výši.
Smyslem a cílem inventarizace  je porovnání skutečných stavů majetku a závazků s hodnotami uváděnými v účetnictví nebo daňové evidenci, úprava evidovaných hodnot o zjištěné inventarizační rozdíly a jejich promítnutí do základu daně.     
Provádění inventarizací je upraveno v § 29 a 30 zákona 563/91 Sb., o účetnictví, které obsahují např. náležitosti inventurních soupisů, způsoby a postupy při provádění inventur apod. Ačkoliv se tento zákon na poplatníky vedoucí daňovou evidenci nevztahuje, osobně jim   doporučuji, aby  při  provádění inventarizací  postupovali v souladu s jeho ustanoveními.


       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce