Inovační vouchery 2011 - 2012

28. 11. 2011

Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č.350/11/ZK ze dne 27.9.2011 schválilo vznik Regionálního inovačního programu /Program č. 28 Grantového fondu Libereckého kraje /, který je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji........

Liberecký kraj vyhlašuje
veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011 – 2012“

Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 350/11/ZK ze dne 27.9.2011 schválilo vznik Regionálního inovačního programu (Program č. 28 Grantového fondu Libereckého kraje), který je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji.
Stejným usnesením byla schválena zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011 – 2012“, historicky první koordinované aktivity Libereckého a Královéhradeckého kraje v této oblasti.
Veškeré informace k vyhlášené veřejné soutěži naleznete v sekci Grantový fond/Rok 2011/G28 – Regionální inovační program na odkazu
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3741/ROK-2011/28-regionalni-inovacni-program
Inovační voucher je jednorázová dotace určená firmám, které splňují definici malého a středního podniku dle nařízení ES/800/2008, a to na nákup znalostí a služeb od vysokých škol, veřejných výzkumných institucí či výzkumných organizací. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi poskytovateli znalostí a malými a středními podniky.
Za názvem „Inovační vouchery 2011-2012“ se skrývají dvě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle zákona 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, kdy každý z krajů (Liberecký kraj i Královéhradecký kraj) vyhlašuje svoji vlastní veřejnou soutěž, ovšem obsah zadávacích dokumentací i harmonogram obou veřejných soutěží jsou propojeny a koordinovány. Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Libereckým krajem. Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Královéhradeckým krajem. Malé a střední podniky z obou krajů si mohou vybrat jednoho ze 13 poskytovatelů znalostí definovaných v zadávací dokumentaci . Podniky musí utratit celou částku voucheru pouze za služby vykonané poskytovatelem znalostí na základě smlouvy. Typologie služeb je uvedena např. v přiloženém letáku.
Uzávěrka příjmu žádostí (konec soutěžní lhůty) je dne 30.12.2011 ve 12:00 hod.
Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře, který je k dispozici na výše uvedeném odkazu na webových stránkách Libereckého kraje v sekci Grantový fond/Rok 2011/G-28 Regionální inovační program

Žádost o dotaci (voucher) musí být zaslána v elektronické i písemné podobě.
Elektronicky bude formulář žádosti odeslán prostřednictvím webové stránky Libereckého kraje nejpozději do 30.12.2011 do 12:00 hod.
a rovněž
Písemně bude formulář žádosti včetně příloh zaslán poštou na adresu
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec
nebo předán osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje v úředních hodinách: Pondělí 8.00 - 17.00, Úterý 8.00 - 14.00, Středa 8.00 - 17.00, Čtvrtek 8.00 - 14.00, Pátek 8.00 - 14.00
(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.)
Kontaktní pracovník: Ing. Ivana Ptáčková, tel.: 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz (2. patro, kancelář č. 271)
Obálka musí být uzavřená, označená názvem "Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotevírat".
Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty. Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách Libereckého kraje v průběhu měsíce dubna 2012.