Informace Celní správy ČR k Brexitu

brexit-3579599__340.jpg

Celní úřad pro Liberecký kraj upozorňuje na některé skutečnosti v souvislosti s odchodem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, které mohou mít dopad na podnikatelskou činnost.
V oblasti celního řízení to může znamenat, že od 30. 3. t. r. bude při pohybu zboží mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi EU prováděno celní řízení. V takovém případě na obou stranách bude třeba plnit celní formality, obě strany budou na jejich základě vybírat clo a další poplatky a u konkrétního zboží budou prováděna i jiná obchodně politická opatření.
Před samotným plněním konkrétních celních formalit, spojených s dovozem, vývozem či tranzitem zboží, je třeba provést několik kroků. Pokud se navíc rozhodne firma provádět celní formality vlastním jménem na vlastní účet (nezvolí si svého zástupce), je třeba předem získat některá povolení pro jejich uskutečnění. Tyto procedury mohou být časově náročné, a proto by bylo vhodné zahájit příslušné kroky s dostatečným časovým předstihem. Ve snaze pomoci učinila Celní správa ČR následující opatření:
• Na webových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) je zřízena speciální sekce „BREXIT“, kde můžete najít základní informace vztahující se k provádění celního řízení.
• Ke stejnému účelu jsou k dispozici na telefonním čísle +420 261 331 919 pracovníci Poradenského a informačního centra.
• Pro další dotazy je možné využít elektronický formulář, který se nachází rovněž na webových stránkách Celní správy ČR v sekci „Kontakty“ – „Poradenské a informační centrum“.
• Pro získání konkrétních informací o celním řízení je možné kontaktovat příslušný celní úřad, kde budete realizovat dovoz, vývoz nebo tranzit. Ten lze kontaktovat i ve věci získání příslušných povolení, nutných pro provádění celních formalit.
Celní správa ČR je společně s OHK v Jablonci nad Nisou připravena zorganizovat semináře a školení pro obchodní veřejnost, která prozatím nemá zkušenost s celním řízením, pokud o to bude projeven zájem – informace budou včas zveřejněny na internetových stránkách.
Na zmíněném webu Celní správy ČR je i odkaz na web Finanční a Celní správy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kde je možné se dozvědět více o požadavcích ze strany Spojeného království.
Situace ve věci „brexitu“ se ještě může vyvíjet zejména s ohledem na události ve Spojeném království. O dopadech těchto dalších změn na celní řízení bude celní správa průběžně informovat na svých webových stránkách.

Informační leták