Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021

468money-3818437_1920.jpg

2.3.2021_FS_Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

VÍCE

Dotazy a odpovědi k Novému kompenzačnímu bonusu 2021- zde najdete termíny srovnávací a srovnávané období ad.

Žádost lze podat do:
3. 5. 2021 pro První bonusové období - 1. 2. 2021 do 28. 2. 2021 Pokyny k vyplnění žádosti
1. 6. 2021 pro Druhé bonusové období - 1. 3. 2021 do 31. 3. 2021 Pokyny k vyplnění žádosti
Pro první bonusové období je srovnávacím obdobím listopad 2018 - leden 2019 nebo listopad 2019 - leden 2020. Porovnáváte průměr ke srovnávanému období – leden 2021
Pro Druhé bonusové období je srovnávacím obdobím prosinec 2018 - únor 2019 nebo prosinec 2019 - únor 2020. Porovnáváte průměr ke srovnávanému období - únor 2021

Bonus pro:

Důvod žádosti:
Snížení příjmu o 50% - 1000Kč/den
Karanténa nebo izolace – 500Kč/den - mohou nárokovat jen subjekty kompenzačního bonusu, které jsou účastny nemocenského pojištění, nemusí splňovat podmínku poklesu příjmů

Kalendářní dny je možné zadat najednou za všechna bonusová období nebo na více částí. Kalendářní dny, za které je o kompenzační bonus žádáno, na sebe nemusí bezprostředně navazovat, ale nesmí se překrývat. Zároveň není možné v jeden den čerpat kompenzační bonus z důvodu významného omezení činnosti a zároveň z důvodu nařízené karantény - týká se OSVČ a společníků s.r.o.

Nárok na kompenzační bonus může vzniknout za jeden kalendářní den pouze jednou. Maximální částka, kterou lze za jeden kalendářní den čerpat je 1 000 Kč.

Zákon zavádí dvě bonusová období, únor a březen 2021, která nejsou spojena s trváním nouzového stavu. Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, je stále možné žádat i o nový kompenzační bonus 2021. Ten bude snížen o již vyplacenou částku tak, aby maximální možná výše podpory za únor 2021 od Finanční správy byla 28 000 Kč.

OSVČ: vykonává samostatnou výdělečnou činnost v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

- nutnosti uzavření či omezení provozu/provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,

- karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

- péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

- omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

- omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. NEBO: období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

Například pro nárok na bonus za únor 2021 se tak budou srovnávat tržby za leden 2021 buď s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019, nebo s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020. Vybrat mezi nimi si může sám žadatel. Pro bonus za březen 2021 se budou srovnávat tržby za únor 2021 buď s měsíčním průměrem za období od 1. prosince 2018 do konce února 2019, nebo za období od 1. prosince 2019 do konce února 2020. Tržbami se – zjednodušeně řečeno – rozumějí příjmy. Tedy bez ohledu na to, jak vysoký zisk z nich podnikatel po odečtení výdajů (nákladů) má. A posuzují se jenom tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb. Do porovnání nelze zařadit třeba mimořádné příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, plnění z pojistných smluv a podobně.

--

Karanténa:

V kalendářním dni, kdy trvá nařízená karanténa osoby samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, se za významně dotčenou vždy považuje samostatná výdělečná činnost této osoby.

Zahrnutí činnosti/činností do předmětu kompenzačního bonusu je podmíněno tím, že z jedné nebo více těchto činností pocházela ve srovnávacím období převažující (nadpoloviční) část příjmů z činnosti osoby samostatně výdělečně činné (posuzují se pouze příjmy ze závislé činnosti, tj. ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti, tj. podnikání a nájmu). Pro splnění této podmínky může osoba samostatně výdělečně činná místo srovnávacího období použít rozhodné období. Rozhodným obdobím je období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

--

Měsíční příjem za srovnávané období

Uvedete výši příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období.

Průměrný měsíční příjem za srovnávací období

Uvedete průměrný měsíční příjem ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

Rozdíl příjmů

V této části Vám aplikace automaticky vypočítá rozdíl příjmů ve srovnávacím a srovnávaném období. Rozdíl příjmů se vypočítává jen pro subjekt kompenzačního bonusu OSVČ a společníka s.r.o.

Příklad: Průměrná měsíční výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávacím období listopad 2018 - leden 2019 byla 50 000 Kč. Výše příjmů ze všech významně dotčených činností ve srovnávaném období byla 40 000 Kč. Rozdíl příjmů je (50 000 Kč - 40 000 Kč) 10 000 Kč.

Požadovaná částka

V této části Vám aplikace automaticky vypočítá výši požadované částky kompenzačního bonusu za kalendářní dny, které spadají do Prvního bonusového období. Požadovaná částka se vypočítá porovnáním vypočítané částky kompenzačního bonusu dle zadaných kalendářních dnů a rozdílu příjmů. Pokud je rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a měsíční výše příjmů ve srovnávaném období menší než vypočítaná výše kompenzačního bonusu, je přiznaná částka rovna rozdílu příjmů. Pokud je rozdíl příjmů vyšší než vypočítaná částka, je požadovaná částka rovna vypočítané částce. Požadovaná částka se vypočítává jen pro subjekt kompenzačního bonusu OSVČ a společníka s.r.o.

Příklad: Vypočítaná částka je pro subjekt kompenzačního bonusu OSVČ za První bonusové období 28 000 Kč. Rozdíl příjmů je vypočítán na 21 000 Kč. Požadovaná částka, tedy částka kompenzačního ponusu, která Vám bude vyplacena je 21 000 Kč.

--

emailové adresy správců

doporučujeme elektronický formulář, viz výše, ale máte možnost vyplnit i tištěný formulář, ke stažení ZDE.