Finanční analytický útvar zveřejnil výroční zprávu

Finanční analytický útvar Ministerstva financí České republiky vznikl v roce 1996. Jeho posláním je boj a prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V této souvislosti přijímá od bank, směnáren, pojišťoven, subjektů kapitálového trhu, realitních kanceláří, kasin a dalších tzv. povinných osob oznámení o podezřelých obchodech, provádí jejich analýzu a činí potřebná opatření.

Na základě svých poznatků se podílí na tvorbě legislativních návrhů v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Pracovníci Finančního analytického útvaru zpracovali Výroční zprávu o činnosti útvaru za rok 2015, která je od 11. března 2016 dostupná na webových stránkách Ministerstva financí České republiky. Z jejího textu vyplývá, že i v roce 2015 byla jednou z nejčastějších oblastí trestné činnosti daňová sféra, ve které  opět  došlo k meziročnímu  navýšení  obchodů s podezřením na daňovou trestnou činnost.
Daňoví delikventi  způsobili v uplynulém roce státu  největší škody řízenými podvody  v oblasti daně z přidané hodnoty. Výroční zpráva popisuje celou řadu konkrétních případů této daňové kriminality, např. spekulativní pořizování surových či zpracovaných řepkových olejů zejména z Polska,, Rakouska   či Německa, které měly být na našem území dále přepracovávány a distribuovány. Analýzou přijatých oznámení bylo zjištěno propojení oznámených subjektů do obchodního řetězce, který vykazoval všechny znaky typické pro podvodný řetězec s charakteristickými rolemi jednotlivých subjektů.
Dalším typickým způsobem páchání daňové trestné činnosti popisovaným ve Výroční zprávě  je použití fiktivních daňových dokladů. Organizovaná skupina osob se prostřednictvím účelově vytvořeného obchodního řetězce složeného zejména z právnických osob podílela na daňových podvodech v oblasti reklamní činnosti a následném praní špinavých peněz. Hlavní organizátor využil k vytvoření této sítě rodinné příslušníky, jimž přisoudil klíčovou roli,   kamarády a bývalé spolužáky, kteří plnili roli tzv. bílých koní. Prostřednictvím fiktivních dokladů se značně nadhodnoceným plněním byly zasílány na účty těchto subjektů  značné  finanční  částky, přičemž v různých částech řetězce docházelo k jejich hotovostním výběrům atd.
Je zřejmé, že Výroční zpráva Finančního analytického útvaru je, na rozdíl od obvyklého suchopáru jiných výročních zpráv, poučným a mnohdy vzrušujícím čtením a přináší zajímavá fakta k zamyšlení nad současným stavem společnosti.


     Ing. Vladimír Opatrný
     daňový poradce