Do 31. ledna 2018 lze požádat o stanovení daně paušální částkou

Kalendář 2018.jpg

Stanovení daně paušální částkou je pro daňové poplatníky i správu daní nesmírně výhodné, protože zásadním způsobem snižuje administrativní náročnost spojenou s podnikáním a jinou výdělečnou činností.
Ve zdaňovacím období, za které je poplatníkova daň z příjmů stanovena paušální částkou, lze užívat dobrodiní a přínosů zejména těchto výhod:
- poplatník nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví, pro daňové účely zde postačí pouze jednoduchá evidence o výši dosahovaných příjmů, výši pohledávek a o hmotném majetku používaném při výkonu činnosti,
- neprokazuje a neeviduje vynaložení výdajů,
- nepodává daňové přiznání,
- daň stanovenou paušální částkou zaplatí nejpozději do 15. prosince 2018 a pokud splní zákonné předpoklady vztahující se k příjmům, ze kterých je daň paušální částkou stanovena, má jistotu o její výši,
- nemusí se obávat rizika složité daňové kontroly.
Žádost o stanovení daně z příjmů paušální částkou pro zdaňovací období roku 2018 musí být správci daně podána nejpozději do 31. ledna 2018. Poplatník v ní uvede předpokládanou výši příjmů a výdajů na jejich dosažení spolu s dalšími skutečnostmi rozhodnými pro stanovení daně.
Její výše se vypočte z rozdílu mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji a sníží se o předpokládané slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. května 2018. S poplatníkem sepíše protokol o ústním jednání, jehož součástí je rozhodnutí o výši daně vyhlášené při jednání, předpokládané příjmy a výdaje, výše slevy na dani atd.
Generální finanční ředitelství vydalo 19. prosince 2018 k postupu při stanovení daně paušální částkou sedmistránkový pokyn D-33, který obsahuje veškeré informace vztahující se k praktickému využití tohoto výhodného, leč doposud zřídka používaného způsobu stanovení daňové povinnosti.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce