Desatero principů dobré správy

30. 4. 2015

K deseti principům dobré správy, které výstižně a přehledně zformuloval bývalý Veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, patří následující zásady, které by úřady a instituce veřejné správy měly ctít a dodržovat:

1. Dodržování právního řádu
Úřady musí postupovat v souladu s právním řádem České republiky jako celkem a právní předpisy vykládat podle jejich smyslu, s respektem ke stanoviskům nadřízeného orgánu a rozhodnutím soudů. Nadřízený úřad na žádost podřízeného úřadu poskytne své jednoznačné a srozumitelné stanovisko k řešení určitého právního problému a sám v důležitých právních otázkách aktivně sjednocuje postup podřízených úřadů vydáváním závazných právních stanovisek. Úředníci jsou povinni využívat své pravomoci pouze k účelu, ke kterému jsou jim zákonem svěřeny a při užití správního uvážení zohledňovat výhradně podstatné skutečnosti a objektivní kritéria.

2. Nestrannost
Ke všem osobám ve stejné situaci přistupují úředníci stejně, v zacházení s nimi nečiní žádné neodůvodněné rozdíly a respektují princip přiměřenosti. Úředník nesmí zavdat příčiny k pochybnostem o své nepodjatosti, musí zachovávat politickou, rasovou, náboženskou, sociální neutralitu. Případnou stížnost osoby na konkrétního úředníka řeší zásadně jiný úředník, než proti kterému stížnost směřuje, a to na základě porovnání tvrzení obou stran a objektivně zjištěných skutečností.

3. Včasnost
Princip včasnosti zavazuje úřad vyřídit každé podání bez zbytečných průtahů v rozumném a přiměřeném čase, v případě časové prodlevy vyrozumět osobu o jejích příčinách...   

4. Předvídatelnost
Zásada předvídatelnosti zavazuje úřad k naplňování legitimního očekávání osob tím, že rozhoduje shodně s tím, jak rozhodoval obdobné případy v minulosti a v případě odchylek zdůvodnil , proč se od své dosavadní praxe odchýlil. V případě změny obecných pravidel úřad takovou změnu s dostatečným předstihem přiměřeným způsobem zveřejní a vytvoří potřebné předpoklady pro přechod k uplatňování nových pravidel.

5. Přesvědčivost
Úřad poskytuje během řízení každé osobě přiměřené informace o zjištěných skutečnostech, o jejiích povinnostech a o svém budoucím postupu. V ústním a písemném vyjadřování přihlíží ke komunikačním a intelektuálním schopnostem osoby. Každé rozhodnutí úřadu má obsahovat přesvědčivé odůvodnění s přehledným popisem všech skutečností, ze kterých úřad při svém rozhodování vycházel včetně popisu způsobu jejich zjištění. Úřad je povinen poučit osobu o možnostech použití opravných prostředků proti svému rozhodnutí včetně soudního přezkumu a musí podniknout účinné kroky k tomu, aby se osoba, jíž se rozhodnutí týká, o něm dověděla.

Zbývající pětici principů dobré správy doplním v této rubrice příští týden.

       Ing. Vladimír Opatrný
       daňový poradce