Daň z nemovitých věcí můžeme zaplatit ještě v pondělí 6. června

2. 6. 2016

Zákon o dani z nemovitých věcí, zveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 338/1992 Sb., stanoví v paragrafu 15 termíny placení této daně. Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, musí její úhradu provést ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. Pro ostatní poplatníky je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu.

Nepřesáhne-li  daň z nemovitých věcí  částku 5 000 korun, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Finanční úřady rozesílaly k zaplacení daně z nemovitých věcí složenky, daň můžeme zaplatit i na pokladně finančního úřadu nebo bezhotovostně. Ke správě daně nemovitostí je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.
Protože u většiny poplatníků daně z nemovitých věcí výše daně nepřesáhne limit 5 000 korun, termín pro její zaplacení uplynul v úterý 31. května 2016. 
Finanční správa České republiky v tento den zveřejnila informaci k placení této daně. Uvádí v ní, že přestože poslední den lhůty pro placení daně z nemovitých věcí připadá na 31. května 2016, lze daň z nemovitých věcí (nebo její první splátku, je-li daň vyšší než 5 000 Kč) uhradit finančnímu úřadu bez hrozby sankce v podobě úroku z prodlení až do pondělí 6. června 2016 včetně. 
Za den platby se u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti v daňové pokladně den převzetí platby.         

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce