Daň silniční za rok 2016 je splatná 31. ledna 2017

19. 1. 2017

Do úterý 31. ledna 2017 jsou poplatníci daně silniční povinni podat místně příslušnému finančnímu úřadu řádné daňové přiznání k této dani za zdaňovací období roku 2017.

Silniční daň je daní účelovou a její předpokládaný hrubý celostátní výnos v roce 2016 ve výši 5,7 miliardy korun je určen na financování údržby, výstavby, oprav, úprav a rekonstrukcí silniční a dálniční sítě. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, je zřejmě nejstabilnějším daňovým zákonem a ani v uplynulém roce nedošlo v jeho textu k žádným změnám.
Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla splňující současně všechny zákonem vymezené podmínky:
- jde o silniční vozidlo,
- toto vozidlo je registrováno v České republice,
- je provozováno na území České republiky,
- je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
Předmětem daně jsou ovšem bez ohledu na způsob využití vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v České republice. Povinnost k placení daně však nevzniká v měsíci, ve kterém nejsou zákonem stanovené podmínky naplněny ani jeden den s tím, že poplatník je povinen tuto skutečnost prokázat.
Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která
- je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
- užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.
Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se v průběhu roku platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto zaplacenými zálohami vypořádána a doplatkem daně, který by měl být uhrazen do 31. ledna 2017, bude pouze částka, která není součástí poslední čtvrtletní zálohy.  
Poplatníkem daně silniční se stává  provozovatel vozidla, který sice nepodniká, ale zapůjčí své vozidlo osobě, která jej k podnikání použila nebo používá. Na zaplacení daně silniční nesmí zapomenout ani živnostníci a podnikatelé, kteří využívají tzv. výdajové paušály a skutečně vynaložené výdaje spojené s provozem vozidla  v účetnictví nebo daňové evidenci neuplatňují. 
 . 

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce