Daň silniční za rok 2015 přiznáváme do konce ledna

7. 1. 2016

Zdaňovacím obdobím pro daň silniční je kalendářní rok a  daňové přiznání k této dani za rok 2015 je třeba místně příslušnému správci daně podat nejpozději v pondělí 1. února 2016. Dobrou zprávou pro početné poplatníky daně silniční je skutečnost, že v uplynulém roce nedošlo v zákonné úpravě daně k žádným změnám.

I letos je vhodné si připomenout, že předmětem silniční daně jsou vozidla splňující současně všechny níže uvedené podmínky: 
- jde o silniční vozidlo,
- toto vozidlo je registrováno v České republice,
- je provozováno na území České republiky,
- je používáno k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo je používáno v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání.
Předmětem silniční daně jsou ovšem bez ohledu na způsob využití vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která jsou registrovaná v České republice.
Subjektem, kterému vzniká povinnost daň silniční zaplatit, je fyzická nebo právnická osoba, která
- je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
- užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel,
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňové povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. 
    Daň silniční je povinně zálohovanou daní, čtvrtletní zálohy se v průběhu roku platí vždy za právě uplynulé čtvrtletí. Daňová povinnost je proto zaplacenými zálohami vypořádána a doplatkem daně, který by měl být uhrazen do 1. února 2016, bude pouze částka, která není součástí poslední čtvrtletní zálohy.  
Ze zákonné úpravy daně silniční vyplývá, že poplatníkem daně se stává provozovatel vozidla, který sice nepodniká, ale zapůjčí své vozidlo osobě, která jej k podnikání použila nebo používá. Daň silniční musí hradit i ti živnostníci a podnikatelé, kteří výdaje spojené s provozem vozidla v účetnictví nebo daňové evidenci neuplatňují a využívají tzv. výdajové paušály.
Protože poslanecký návrh na zrušení daně silniční v uplynulém roce přijat nebyl, budeme i v roce 2016 placením této daně užitečně přispívat k udržování, zvelebování a bezpečnému provozu na našich silnicích. 

Ing. Vladimír Opatrný 
daňový poradce