Daň může být stanovena paušální částkou

18. 12. 2015

Počínaje rokem 2001 můžeme daň z příjmů fyzických osob stanovit paušální částkou. Tento postup mohou využít poplatníci, kteří mají příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, živnostenského podnikání případně z jiného podnikání provozovaného na základě podnikatelského oprávnění.

Institut daně stanovené paušální částkou může dále uplatnit  podnikající poplatník, který dodrží i další podmínky obsažené v § 7a zákona o daních z příjmů:
- podnikatelskou činnost musí provozovat bez zaměstnanců a spolupracujících osob s výjimkou spolupracující manželky, manžela,
- roční výše příjmů z podnikání u něho ve třech bezprostředně předcházejících období nepřesáhla 5 000 000 korun,
- není společníkem společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity).

Správce daně může při splnění výše uvedených podmínek poplatníkovi stanovit daň paušální částkou na základě jeho žádosti, kterou musí podat nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období. Poplatník v ní uvede své předpokládané příjmy a předpokládané výdaje, které na dosažení těchto příjmů vynaloží, případně další skutečnosti rozhodné pro správné stanovení daně.
Finanční úřad podanou žádost s poplatníkem projedná a do 15. května běžného období daň paušální částkou stanoví. O jednání s poplatníkem sepíše správce daně protokol, jehož součástí je i rozhodnutí vyhlášené při jednání, které musí obsahovat zejména předpokládanou výši příjmů, předpokládanou výši výdajů, rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji, výši slev na dani, nezdanitelné části základu daně, výši daně a zdaňovací období, kterého se týká.
Takto stanovená daň je splatná nejpozději do 15. prosince běžného období.
Způsob stanovení daně paušální částkou přináší užitek daňovým poplatníkům i správcům daně. Je jednoduchý, z podnikání i státní správy snímá značné břemeno administrativních, časových a finančních nákladů, zpřehledňuje a stabilizuje výběr daně atd.
Přes tyto prokazatelné výhody není  v daňovém řízení až na zanedbatelné výjimky téměř vůbec využíván. V roce 2009 byla na ministerstvu financí vytvořena pracovní skupina, jejímž cílem mělo být rozšíření jeho praktické aplikace, realizovatelné zejména v oblasti řemeslných činností, provozu restaurací, pensionů, ubytoven a dalších služeb. K uskutečnění vytčeného záměru bohužel nedošlo a k zajištění přehledného a spravedlivého daňového výběru byl posléze zvolen všestranně nákladný a složitý megaprojekt elektronické evidence tržeb.   

        Ing. Vladimír Opatrný
        daňový poradce