COVID – Kultura: Podat žádost bude možné od 18. srpna 2020

crowd-1056764_1920.jpg

12.8.2020_Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu k programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky přes informační systém přístupný přes adresu www.mpo.cz/kultura.

Speciální dotační program COVID – Kultura je určen podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny.

Připraveno je 900 milionů korun, podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt max. 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně může žadatel získat pět milionů korun.

Uznatelnými výdaji se rozumí ty, které byly vynaloženy marně a nelze je využít na jinou či odloženou akci. Zrušenou kulturní akcí se rozumí kulturní akce, která byla bez náhrady zrušena v daném kalendářním roce, například ročník 2020 se neuskutečnil a počítá se až s ročníkem v roce 2021.

Ve zkratce:

Kdo bude moci o podporu COVID – Kultura žádat?

Oprávněným žadatelem jsou:

Jaké podmínky bude třeba splnit, aby byla podpora COVID – Kultura přiznána?

Další podmínky:

Co bude třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi například:

  1. Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Jednotlivé faktury musí obsahovat podpis statutárního zástupce podnikatelského subjektu nebo pověřené osoby a dále musí být v elektronické či oskenované podobě.
  2. Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce.
  3. Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje veškeré podmínky výzvy.
  4. Čestné prohlášení příjemce o tom, že žadatel jako příjemce podpory akceptuje, že podpora se poskytuje do nevyčerpané výše dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce do limitu 800 000 eur, do kterého se započítávají další podpory, které příjemce obdrží na základě různých opatření podle části 3.1. dočasného rámce Evropské komise, a to bez ohledu na povahu výdajů zacílených příslušnou podporou.
  5. Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že všechny uvedené informace jsou pravdivé.
  6. Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že nečerpal podporu na způsobilé výdaje podpořené z výzvy Programu COVID – Kultura jinou podporou v rámci rozhodného období (například z programu COVID – Nájemné).
  7. Čestné prohlášení, že příjemce podpory faktury v žádosti o podporu uhradil.
  8. Čestná prohlášení příjemce podpory, že uznatelné výdaje jsou předkládány v plném souladu se schváleným programem COVID – Kultura.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti zájemce o dotaci provede.

TZ HKČR