COVID – Cestovní kanceláře: MMR začne přijímat žádosti o podporu 11. listopadu 2020

office-1548302_1920.jpg

3.11.2020, HK ČR_Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive cestovních kanceláří zasažených důsledky opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.

Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.

COVID – Cestovní kanceláře

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. října 2020 č. 1070 o podpoře cestovního ruchu (Dotační titul
COVID – podpora cestovního ruchu) a o změně usnesení vlády ze dne 20. července 2020 č. 766,
o podpoře ubytovacích zařízení (Program COVID – Ubytování) a usnesením vlády ze dne 8. 6. 2020
č. 631 o Krizovém akčním plánu cestovního ruchu v České republice 2020 – 2021 vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání žádostí o dotaci do dotačního titulu COVID – Cestovní kanceláře

Harmonogram programu COVID – Cestovní kanceláře:

Lhůta vyhlášení výzvy začíná dnem 2. 11. 2020 a končí dnem 11. 12. 2020

Kdo může o dotaci v programu COVID – Cestovní kanceláře žádat:

podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 159/1999 Sb.“). Cestovní kanceláří je podnikatel, který je na základě státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“) oprávněn sestavovat služby cestovního ruchu pro účely zájezdu, nabízet a prodávat zájezdy podle § 1b odst. 1 nebo zprostředkovávat spojené cestovní služby podle § 1c odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., nebo

která byla cestovní kanceláří nejméně do 31. 8. 2020, a zároveň se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 159/1999 Sb. a byla v předchozích dvou letech před podáním žádosti a nadále i je držitelem státního povolení – koncese pro provozování živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ v rozsahu „pořádání zájezdů“, „pořádání zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb“ nebo „zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Oprávněný žadatel o dotaci musí splnit všechny následující podmínky:

pozn.: splnění níže uvedených podmínek žadatel stvrdí čestnými prohlášeními a doloženými dokumenty

a) je daňovým rezidentem České republiky;

b) nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1;

c) nesmí mít ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám. Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení a Celní správě. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, se nepovažuje za porušení této podmínky. Za nedoplatky se nepovažují ani opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí;

d) v žádosti o dotaci musí identifikovat, zda je dle definice „jednoho podniku“ – podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – propojený s jinými podniky, či nikoliv. Za „jeden podnik“ se považují ty subjekty, které mezi sebou a/nebo prostřednictvím jednoho či více dalších subjektů mají alespoň jeden ze vztahů uvedených níže. V případě, že je žadatel propojený s jinými podniky, musí v žádosti o dotaci tyto podniky uvést.

Žadatel uvede IČ nebo jiný identifikátor pro identifikaci subjektů, pro jejich vztah s žadatelem platí, že:

e) posuzování jednoho podniku není omezeno na Českou republiku, ale sleduje se mezinárodně.
Limit podpory poskytnuté „jednomu podniku“ nesmí podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
za tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200 000 EUR na „jeden podnik“
za členský stát;

f) konečný příjemce nesmí být v konkurzu, úpadku ani v likvidaci a nesmí být vůči němu zahájeno ani insolvenční ani úpadkové řízení dle národního práva; zároveň vůči němu nesmí být vystaven ani inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen; zároveň soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

g) žadatel nepřeruší nebo neukončí během šesti měsíců od udělení dotace stávající podnikatelské aktivity, na jejichž základě poskytuje služby cestovní kanceláře nebo cestovní agentury; za porušení této podmínky se nepovažuje, pokud žadatel přeruší nebo ukončí služby cestovní
kanceláře a bude poskytovat služby cestovní agentury;

h) žadatel, který je cestovní kanceláří, musí být ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace zajištěn pro případ úpadku dle § 6 zákona č. 159/1999 Sb.; tato skutečnost bude ověřena v seznamu cestovních kanceláří2 vedeném MMR na internetových stránkách ;

i) žadatel, který je cestovní kanceláří podle výzvy, uvede v žádosti o dotaci celkový počet a hodnotu vydaných poukazů na zájezd v kalendářním roce 2020, poukazů na zájezd vydaných podle zákona č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, dále pak počet a hodnotu poukazů na zájezd uplatněných zákazníky ke dni podání žádosti. Žadatel ke dni podání žádosti nesmí být v prodlení s plněním závazků k vrácení plateb za zájezdy zákazníkům, kteří splňují podmínky § 3 odst. 3 zákona č. 185/2020 Sb. a odmítli poukaz na zájezd vystavený v souladu s tímto zákonem. Žadatel tyto údaje uvede v prohlášení, které tvoří přílohu výzvy.

Rozhodné období

Za rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje, se považuje období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 (usnesení vlády č. 1070/2020).

Forma dotace

Dotace má neinvestiční charakter a bude zcela financována ze státního rozpočtu ČR v režimu Ex post.

Výše a výpočet dotace

Cestovní kanceláře

a) Výše podpory činí nejvýše 2,5 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020.
b) Maximální výše dotace činí 50násobek příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu na rok 2020 uhrazeného do 31. 3. 20204, nejvýše však 200 000 EUR (dle pravidel de minimis). Žadatel může využít pro výpočet výše dotace pomocnou tabulku v příloze výzvy.
c) Cestovní kancelář použije prostředky získané z dotace na úhradu provozních nákladů a/nebo nároků zákazníků z uzavřených smluv o zájezdu, které byly zrušeny z důvodu pandemie koronaviru v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020 na základě § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
d) Tuto dotaci nelze kombinovat s jinými formami podpory v rámci dotačního titulu COVID-podpora
cestovního ruchu.

Jak žádost o dotaci podat:

Žadatel podává/posílá žádost na MMR prostřednictvím datové schránky MMR (ID datové schránky: 26iaava). V případě, že žadatel nemá datovou schránku zřízenou, zašle žádost o dotaci na e-mailovou adresu: podatelna@mmr.cz, do emailu přiloží vygenerovanou žádost o dotaci ve formátu pdf podepsanou pomocí autorizovaného elektronického podpisu nebo doručí žádost o dotaci (vygenerovanou a podepsanou) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na podatelnu MMR.

Podrobnosti k programu COVID – Cestovní kanceláře naleznete v přílohách na stránce Ministerstva pro místní rozvoj.