Antivirus – podpora zaměstnanosti: Jak a kde žádat, kdo bude mít nárok na podporu

919chestnut-1698730_1920.jpg

Vláda schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim A i režim B do 31. prosince 2020

Úřad práce ČR pokračuje v příjmu žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci mzdových nákladů v podobě náhrad mezd zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Příspěvek je určen všem zaměstnavatelům, kterým byla činnost přímo zakázána či významně omezena příslušnými krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví.

Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce).

Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B do 31. prosince 2020 za stávajících podmínek.

Pro nárok na kompenzace bude třeba splnit několik podmínek:

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

Režim B – druh překážky:

Prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus, režim B do 31. prosince 2020 za stávajících podmínek.

Jak na podávání žádostí

Přesné podmínky a postup MPSV a Hospodářská komora zveřejní na webových stránkách. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní. Zaměstnavatelé tak nemusí volat na jednotlivé úřady práce nebo chodit na kontaktní pracoviště Úřadu práce.

Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat.

Za měsíc říjen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce listopadu. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny.

Celá metodika ke zhlédnutí ZDE v PDF

cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus
HK ČR, TO