Prokazatelná likvidace nepotřebných zásob snižuje základ daně z příjmů

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkům zbavit se nepotřebných zásob a zahrnout jejich hodnotu do daňově účinných nákladů.

Paragraf 24 odst. 2 písm. zg) citovaného zákona stanoví, že základ daně z příjmů lze snížit o hodnota prokazatelně zlikvidovaných zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. U léků, léčiv či potravinářských výrobků je možné takto postupovat pouze v případech, kdy je nelze podle zvláštních předpisů uvádět dále do oběhu.

V praxi se jedná například o potravinářské výrobky s prošlou záruční lhůtou, materiál a součástky nevyhovující technickým normám, výrobky či rozpracované zakázky, které zákazník nepřevzal, neprodejné zboží apod.

Zákon dále stanoví, že k provedení likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede:

- důvody likvidace,

- způsob, čas a místo provedení likvidace,

- specifikaci předmětů likvidace,

- způsob naložení se zlikvidovanými předměty,

- pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Z dikce zákonných ustanovení jednoznačně vyplývá, že podmínkou uznání daňové účinnosti hodnoty zlikvidovaných nepotřebných zásob je věrohodná dokumentace dokládající provedení fyzické likvidace, zahrnující např. fotodokumentaci, potvrzení a doklady z provozoven vykupujících odpad apod.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce