Zaměstnanec není živnostník

Při kontrolách zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců zaměřených na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, zjišťují pracovníci inspektorátu práce výskyt tzv. nelegální práce.

Výkon závislé práce musí být podložen uzavřením pracovní smlouvy popřípadě dohodou o pracovní činnosti či dohodou o provedení práce. Zákoník práce stanoví, že závislou prací je činnost, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec jí pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Pokud by občan pracovní činnost vykonával na základě živnostenského oprávnění, ale jeho práce by vykazovala všechny znaky závislé práce, jednalo by se o zastřený pracovně-právní vztah. Protože v daňovém řízení rozhoduje posouzení skutečného stavu a nikoliv právní fikce, finanční úřad by hodnotu příjmu vyplaceného firmou na základě neoprávněné fakturace fiktivního podnikatele dodatečně zdanil jako vyplacenou mzdu.

Kontrolní orgán může fyzické osobě, občanovi nevykonávajícímu závislou práci na základě pracovněprávního vztahu, uložit pokutu až 100 000 korun. Hůře dopadne právnická osoba umožňující nelegální práci, která může být za tento správní delikt potrestána pokutou až do výše 10 miliónů korun, nejméně však ve výši 50 000 korun a stejná sankce za toto provinění postihne i podnikající fyzickou osobu.

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce