Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů končí ve středu 12. července 2017

K 3. červenci 2017 zaevidovala Finanční správa České republiky 2 640 000 odevzdaných daňových přiznání za zdaňovací období roku 2016, z toho 2 200 000 od fyzických osob a 440 000 od právnických osob.

Meziroční se počet odevzdaných daňových přiznání k dani z příjmů zvýšil o 40 000, převážně se jednalo o daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro elektronickou formu podání se letos rozhodlo16% poplatníků daně z příjmů fyzických a 90% právnických osob. I zde došlo k mírnému meziročnímu nárůstu ve prospěch elektronických podání.

Osvědčil se i nově zavedený zjednodušený dvoustránkový formulář pro poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze zaměstnání a daňové přiznání podávají sami. Zjednodušený formulář letos využilo 400 000 poplatníků.

Lhůta pro podání daňových přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří přiznání předkládají prostřednictvím daňového poradce nebo kteří mají ze zákona povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, skončila 3. července 2017. Protože daňový řád připouští, že na přiznání uplatněná ještě 5 pracovních dnů po uplynutí stanoveného termínu se pohlíží jako na podání učiněná v zákonné lhůtě, je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2016 nejpozději do středy 12. července 2017. Poplatníkům, kteří nestihnou ani tento termín, hrozí za opožděné podání finanční sankce v podobě pokuty.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce